269 15 september 1961 schouwde als een lot uit de loterij. Ik heb daarop gezegd, dat U inderdaad een prachtige gemeente had gekregen en niet alleen een lot uit de loterii had getrokken, maar ook een lot waar een prijs op was gevallen Toen ik in de tweede helft van februari 1950 het genoegen had U te mstalleren als onze burgemeester, heb ik op de verschillende beho-ften en noden van onze gemeente gewezen. Ik heb toen speciaal Uw aandacht gevraagd voor de grote woningnood die in onze gemeente heerste en Uw bijzondere medewerking ingeroepen om deze sociale misstand zo spoedig mogelijk tot het verleden te doen behoren. Ondanks het feit dat de ge- meente een 600-tal woningen in de premie- en woningwetseet'or heeft ee- bouwd en ondanks het feit, dat het gemeentebestuur het bouwon in de vnje- en premiesector zoveel mogelijk heeft bevorderd, is het ons niet mogen gelukken de woningnood geheel op te heffen. Niettemin meen ik te mogen constateren, dat het begint te dagen en dat we binnen niet al !ange tijd de womngnood m onze gemeente onder de knie zullen krii- gen. Het îs wel Uw afdeling niet burgemeester, om voor de bouw van te z°rgen, maar met vreugde mogen wij constateren, dat U altijd Uw volle medewerkmg daaraan hebt gegeven. De afgelopen 11 jaar zijn niet gemakkelijk geweest. Toen U hier bur- gemeester werd, verkeerden de financiën van onze gemeente in een bui- tengewoon florisante toestand. We hadden belangrijke kapitalen kunnen reserveren maar m de loop van de jaren zijn deze kapitalen verdwenen 1S nlet Uw schuld geweest burgemeester, maar dat is een gevolg- ge- weest van het feit, dat de nieuwe regeling van de financiële verhouding tussen njk en gemeenten zolang is uitgebleven. De laatste jaren hebben wij dan ook moeite gehad om de eindjes aan elkaar te knopen Dat wil echter niet zeggen dat er in deze periode geen grote werken tot stand zijn gebracht al zijn dan enkele belangrijke objecten achterwege moeten blii- ven. Wat dat laatste betreft zou ik willen wijzen op de bouw van nieuwe zwemvijvers, de uitbreiding van het raadhuis met een apart deel voor de admmistratie, de bouw van een nieuw politiebureau en een administratie- gebouw voor de bedrijven. Deze projecten behoeven zeer zeker ons ailer belangstelling. De voorbereidingen daarvan zijn al in een dusdanig sta- dium gekomen, dat, wanneer toestemming wordt verkregen om deze wer- ken uit te voeren, zij binnen zeer korte tijd tot stand kunnen worden gebracht. Onder Uw burgemeesterschap zijn verschillende beiangriike werken uitgevoerd. Ik wil dan wijzen op de aanieg van het stamriool naar de P' waardoor een aaneensluitend riooistelsel is verkregen- op de bouw van een zuiveringsinstallatie, waardoor het centrum van de gemeente ook bewoonbaar is geworden, want, laten we het maar eerliik zeg-g-en zo de toestand 10 jaar geieden in de omgeving van de Haven was was het met langer doenlijk. Men kon dan wel met de ogen genieten van de bloemenpracht aan de Heemsteedse Dreef, maar met de neus was het lets verschrikkelijks. Ik wil hier verder wijzen op de uitbreiding van het gezondheidshuis, waarin ook een belangrijk kapitaai is geïnvesteerd, maar welke uitbreiding noodzakelijk was en op de bouw van de Princehof be- taald uit een overschot van de vermakelijkheidsbelasting van de Flora. zijn tot stand gekomen de bouw van de garage van de gemeente- reimgmg, de verbetering van het woonwagenkamp en nog tal van andere kleme plannen. Aan verschillende scholen konden enkele lokalen worden aangebouwd, terwijl verder de Gerrit Bargerschool aan de Koediefslaan en de Beatnxschoo1 in de componistenbuurt zijn gebouwd en de Henricus- school belangrijk kon worden uitgebreid. Aan de uitbreiding van de laat- ste schooi îs een geschiedenis verbonden. Het is, zoals U weet een heel moderne school, zo modern zelfs, dat er een muur met gaten' in is die toch waterdicht is en dat wil heel wat zeggen. Ik wil hier ook nog wiizen op de gebouwde kleuterscholen aan de Laan van Insulinde, di Franz

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1961 | | pagina 2