15 september 1961 270 Schubertlaan en de Troelstralaan. Het ligt in de bedoeling bij de laatste school een bijzondere kleuterschool te bouwen. Ik weet dat wij in deze op Uw medewerking zulien mogen rekenen. In de loop van deze jaren zijn vele uitbreidingsplannen de raad gepasseerd. In de eerste plaats het uit- breidingsplan in hoofdzaak en verder partiële plannen o.a. voor de com- ponistenbuurt, waar 98 middenstandswoningen zijn gebouwd; de provin- ciënbuurt; de indische buurt, waar o.a. van gemeentewege een flatgebouw is gebouwd en verschillende woningen voor ouden van dagen; de Glip I, ten oosten en ten westen van de Glipper Dreef, waar een modelwijk is ont- staan waarop we allen trots mogen zijn; en tenslotte het uitbreidings- plan voor de Rivierenbuurt, welke binnen zeer afzienbare tijd zal zijn volgebouwd. Burgemeester, het verkeer heeft Uw volle belangstelling en niet ten onreehte, want wij hebben hier verschillende zeer belangrijke verkeers- wegen. Ik wil wijzen op de kruising Zandvoortselaan/Herenweg, welke een buitengewoon knelpunt in onze gemeente is, waar het verkeer binnenkort door een verkeerslichteninstallatie zal worden geleid. We zijn een nieuw station rijk geworden en daarmede ook een viaduct waardoor het grote verkeersobstakel, de spoorwegovergang, kon vervallen. We hebben ook een 5-jaren plan voor de straatverlichting ontworpen, hetgeen niet anders dan ook het verkeer ten goede kan komen. In 1953 hebben we de „Flora" in deze gemeente gehad. Door de gemeente is toen voor een bedrag van 100.000,in het garantiefonds deelgenomen, hetgeen echter niet aange- sproken behoefde te worden. Ook werd toen 45.000 beschikbaar gesteld voor verkeersmaatregelen en 33.000 voor versiering der gemeente. Dit alles heeft geen geld gekost, dank zij het feit, dat er zoveel bezoekers zijn geweest, zodat alles middels de vermakelijkheidsbelasting kon worden opgevangen. In 1953 burgemeester, hebben we de watersnood gehad. Wij hebben toen het genoegen gesmaakt de gemeente Puttershoek te kunnen adop- teren. De gemeenteraad heeft toen voor steun aan Puttershoek een zeer belangrijk bedrag beschikbaar gesteld en nog altijd is Puttershoek dank- baar voor de hulp die de gemeente heeft gegeven. U hebt in deze 11 jaar geen bepaalde portefeuille beheerd, behoudens 2% jaar de portefeuille van onderwijs. Overigens lagen Uw werkzaam- heden hoofdzakelijk op het gebied van de sport, politie en algemene za- ken. U is o.a. voorzitter van de Stichting Heemsteedse sportparken. Ook de afdeling politie had Uw bijzondere aandacht. U hebt altijd geklaagd dat Uw politiecorps te klein is. De raad heeft dat nooit ontkend en wan- neer U met voorstellen kwam om de politie zoveel mogelijk te motori- seren, hebt U steeds zijn volle medewerking verkregen omdat de raad er van overtuigd is, dat dit een moeilijk punt is. Verder burgemeester, hebt U de afdeling algemene zaken behartigd. Daarbij hebt U inderdaad getoond de burgervader van onze gemeente te zijn. Toen U hier pas was, hebt U de mannen die uit Indonesië terug- kwamen altijd met een bezoek vereerd en ik weet dat zulks buitengewoon op prijs werd gesteld. Ook bij de gouden en diamanten bruidsparen geeft U altijd acte de presence. Ook daarvan weet ik, dat dit bijzonder wordt gewaardeerd. Alleen begrijpt men niet burgemeester, dat U van al Uw in- woners weet wanneer ze getrouwd zijn. Het is nog niet zolang geleden, dat ik een bezoek bracht aan een bruidspaar U was toen met vakantie dat 55 jaar getrouwd was. Het bruidspaar kreeg die dag ruzie omdat de bruid de bruidegom verweet, dat hij vergeten was dat zij 55 jaar ge- trouwd waren, terwijl de burgemeester het wel wist. Burgemeester, ik wil er ook de aandacht op vestigen, dat U in de loop van de jaren getoond hebt, een burgervader te zijn. Uit de spontane mede- werking die iedereen aan dit feest geeft, blijkt wel, hoe de bevolking Uw werk waardeert.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1961 | | pagina 3