271 15 september 1961 vnniMf tegeTnT?'dl^er Vf de burSeri:i ze& ik U bij deze hartelijk danl; voor het werk dat gij în het belang van onze gemeente hebt gedaan en v°or de wijze waarop U dat hebt gedaan. Burgemeester, het spreekt van zelf, dat de hulde die U wordt gebracht hnnff VS voor Uw vrouw- Mevrouw van Rappard, de burgemeester eeft meermalen gezegd, dat U zijn rechterhand bent en dat, wanneer hij moedijkheden heeft, hij de zaken met U bespreekt en bij U om raad kcmt Het komt wel eens voor, dat wij in het coliege van burgemeester en wet- houders het met met elkaar eens zijn. Dan wordt er geen beslissing ge- ™tHaWOrfher befSl°ten de Zaak evea te Iatea bsz'nken omdat mo- dan hi? tt I Ik heb z0'n idee mevrouw, dat de burgemeester dan bij U te rade gaat, want een paar dagen later blijkt vaak dat de hP^h186^6^ t W0ffet de wethouders eens is- Dat is dan vcor'ons het beste bewijs, dat door U zeer verstandige raad is gegeven. Mevrouw van Rappard, ook op ander terrein geeft U Uw voile mede- werkmg. Ik wijs op de hulpaktie voor Puttershoek toen U presidente was van het werkcomite; op het feit dat U presidente bent van het comité voor ouden van dagen en op verschillende andere comité's, zoals vcor de ver oop van kmderpostzegels. Men doet nooit vergeefs een beroep op U if tf! ift -me<f f werken' Daarvoor zeggen wij U hartelijk dank! En tenslotte mijn linkerbuurman, Willem. Toen je vader hier 11 iaar geleden kwam, was je 3 turven hoog, maar nu ben je flink uit de kluiten gJZTSZ Je h6bt hf f Terder ^ebracht dan iemand onzer. want je naam staat zelfs op een gedenksteen in de kinderboerderij. fur?emeester. ik wil °P dezelfde wijze eindigen als ik dat bij Uw in- f.taIlatie pdaan heb- Ik k00P van harte, dat U onder Gods zegen in de f nPtif af nh& gegevea wordt. met dezelfde ambitie en dezelfde liefde Uw vervuhen (äpptff gemeente Heemstede zult mogen blijven De heer van der Linden houdt de volgende toespraak- ,,M de V. Ik heb het woord gevraagd, omdat mij de hoge eer te beurt om aamens de raad nog enkele woorden tot de burgemeester te mo- daf fk rh 6 h' t lk dlt mag d06n Vlndt zijn oorzaak in het simpele feit, M f p T7 het nazien van de geboortebewijzen, de oudste bleek te zijn M. de V., met Uw toestemming zal ik mij nu tot de jubilaris richten Burgemeester, ik wil mij geheel aansluiten bij de gloedvolle woorden die de loco-burgemeester tot U lieeft gesproken. Hij heeft het voor mij wel buitengewoon gemakkelijk gemaakt omdat hij van wat in Uw ambtspe- node hier is gepasseerd, niets vergeten heeft. Ik zou alleen nog even wil- len nanvuHen dat het mij genoegen doet te mogen constateren dat de raad onder UW leiding altijd prettig heeft vergaderd. Natuurlijk we wa- ren het wel eens met eens en we zullen U menigmaal moeilijke avonden of middagen hebben bezorgd, maar ik ben er ook van overtuigd dat U het altijd zo gezien hebt, dat wij allen het streven hadden om het' belang van onze gemeente zo goed mogelijk te dienen, ieder naar zijn inzichten Dat er m onze vergadermgen altijd een prettige sfeer heerst, meen ik te mogen toeschnjven aan Uw leiding. r flj m8nen het niet bij woorden alleen te moeten laten. Omdat U een mfZ16k aeDt' hebben wij getraeht iets te vinden, dat het U mogelijk maakt op die momenten Uw ontspanning in de muziek te vmden wanneer U daar behoefte aan heeft. Wij bieden U daarom deze platenspeler aan met een aantal platen. Wij hopen dat U heel veel pret- tige momenten met dit instrument zult beleven 7iUedachtf,hct sPreekwoord en dan in de alierbeste zin „man en vrouw ,Jn e h®.bben. W1J vandaag, naar nnjn bescheiden mening nog een an- feesteling in ons midden. Mevrouw van Rappard het is vandaag U naar onze mening ook feest en wij feliciteren ook U met het ju

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1961 | | pagina 4