273 15 september 1961 met de gemeentenaren zo nodig heeft. In een kleinere gemeente als Olst îs het contact van een burgemeester met de gemeentenaren, ook door de aard der bevolking, zoveel gemakkelijker en inniger dan in een grotere gemeente als Heemstede. In het begin van mijn ambtsperiode in Heem- stede was het dan ook wel even moeilijk om dat contact tot stand te brengen. Daarom ben ik zo blij, dat ook de gemeentenaren van Heem- stede mij hun vertrouwen hebben geschonken, zodat mijn vrouw en ik spoedig geheel In de Heemsteedse gemeenschap waren opgenomen, waar- d°or wij in de gelegenheid zijn gesteld ons volkomen voor Heemstede in te zetten. Ik was een onbeschreven blad, thans ben ik het niet meer en ik weet, dat datgene wat op dat blad staat, niet wordt gezegd bii een jubileum. J Ik heb tegen deze dag onnoemelijk opgezien. Ik weet nu dat dat fout îs geweest. Ik heb gemerkt, op een wonderlijk touchante 'wijze, dat de mensen mij mogen, ondanks het feit, dat ik een moeilijk karakter heb en ondanks het feit, dat ik impulsief ben en op een zeker moment er op kan springen als een bok op de haverkist. Het is hartverwarmend te mogen merken, dat de inwoners sympathie voor je hebben en waardering voor ie werk. J Meneer de voorzitter, ik ben intens dankbaar, dat ik in deze openbare buitengewone raadsvergadering mag uitspreken dat de sfeer in onze ver- gaderingen goed is. Er kan wel eens een boos woord vallen maar we geven elkaar weer de hand wanneer we weg gaan en hoezeer cok de me- ningen uit elkaar lopen, we weten dat we een team vormen. Ik zie als de voornaamste taak van een burgemeester het stimuleren, het coördineren een verbindende schakel te zijn en te zorgen dat de sfeer goed is dat er onderling vertrouwen is, want vertrouwen is de basis van je w'erk Ik weet dat ik het vertrouwen van U allen geniet en ik ben ook zo intens blij, dat mijn naaste medewerkers, de wethouders en de secretaris mii hun vertrouwen hebben geschonken en dat onze vergaderingen altiid weer zich kenmerken door een sfeer van verbondenheid, omdat we weten dat we er allemaal zijn om de belangen van deze gemeente, de gemeente die ons allen zo lief is, te dienen. Meneer de voorzitter, zeer dankbaar ben ik voor de stoffelijke blijken van waardering die gij mij en mijn vrouw hebt willen geven. Ik dank U voor deze buitengewone raadsvergadering. Ik dank U voor de receptie die mijn vrouw en mij wordt aangeboden. Ik heb zöveel cadeaux gekregen! Het îs allemaal veel te veel. Zij zijn als een lawine over me heengeko- men Het zal mij aansporen om mij destemeer te wijden aan de taak die mij hef îs. Ik heb nooit burgemeester willen worden. Nochtans ben ik het nu 25 jaar. Dit wonderlijke, mooie en interessante ambt heb ik lief gekre- gen met heel mijn hart. Het is zo'n heerlijk ambt omdat je met een îeder contact kunt krijgen, met de mensen uit de burgerij die altijd nog ra een burgemeester iets bijzonders zien en die je door een woord of een hand, een kleine daad, onnoemelijk veel geluk kunt bereiden. Meneer de voorzitter, al de door U opgesomde werken die in de 11 iaar dat ik hier burgemeester ben, zijn tot stand gekomen, zouden ook tot stand zijn gekomen zonder mij, omdat Heemstede het voorrecht heeft een gemeenteraad te hebben bestaande uit bekwame mensen met een open oog voor de gemeentelijke noden en behoeften; wethouders die steeds weer bhjk geven mitiatief te bezitten en daarnaast een prima ambtenarencorps met aan het hoofd de gemeente-secretaris. Het is bijzaak uit te maken hoe îets tot stand is gekomen. Hier geldt alleeri het criterium of het tot stand gebrachte de gemeenschap ten goede komt. Een burgemeester heeft echter ook nog een andere taak. Te weten, dat ik daarin misschien ge- slaagd ben, dat îk voor de mensen iets heb kunnen zijn te weten dat ik vrienden heb, stemt mij dankbaar. Ik heb de roerendste brieven gekregen. Mijn huis staat vol met bloemen ook van eenvoudige mensen. Ik ben on-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1961 | | pagina 6