i 4e afd. 26 oktober 1961. 124 OVEKDRACHT GROND GELEGEN AAN DE HEEMSTEEDSE DREEF. Aan de Raad, Zoals Uw Raad bekend is bouwt de N.V. Exploitatie Mij ,,Hogerveka" aan de Heemsteedse Dreef hoek Jacob van Campenstraat een flatgebouw van acht verdiepingen. Aan de bebouwing van dit terrein zijn veel moei- lijkheden voorafgegaan. Wij herinneren U slechts aan de in Uw verga- dering van 25 februari 1960 over dit onderwerp gevoerde discussies, welke uiteindelijk geleid hebben tot het in beroep verlenen van een vergunning tot het bouwen van een dubbel woonhuis op dit punt. Van deze vergunning is door de vergunninghouder geen gebruik ge- maakt; het terrein is door hem verkocht aan de N.V. Hogerveka. In onze vergadering van 22 december 1960 hebben wij vervolgens aan deze N.V. vergunning tot het bouwen van het in de aanhef bedoelde flatgebouw verleend. Deze, naar onze mening zeer geslaagde, oplossing voor dit punt eist nog enige afronding. Voor een esthetisch verantwoorde koppeling van brug met flatgebouw is het n.l. nodig, dat de gemetselde balustrade van het aan de brug gebouwde plateau onderbouw van het vroegere wacht- huisje van de bushalte wordt afgebroken en voor het gedeelte langs de Zandvaart wordt vervangen door een ijzeren hekwerk tot tegen het flatgebouw, terwijl, na verwijdering van de tegelvloer, het oppervlak van bedoeld plateau bij de voortuin van het flatgebouw gevoegd dient te worden. Wij hebben terzake overleg doen plegen met als resultaat, dat de N.V. Hogerveka bereid is de noodzakelijke werkzaamheden op haar kosten te doen uitvoeren, mits een strook grond ter grootte van genoemd plateau ongeveer 10 m2 aan de N.V. Hogerveka ,,om niet" in eigendom wordt overgedragen. Aangezien wij dit alleszins juist achten, hebben wij een en ander vast- gelegd in een voorlopige overeenkomst, welke voor U ten Raadhuize met een schets van de over te dragen grond en van de nieuw te maken ter- reinafscheiding ter inzage ligt. Wij stellen U voor om, wanneer Uw College zich met vorenstaande kan verenigen, over te gaan tot vaststelling van bijgaand ontwerp-besluit. Heemstede, 18 oktober 1961. Burgemeester en wethouders van Heemstede, A. G. A. van Rappard. De secretaris, A. van Wingerde.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1961 | | pagina 1