OPENBARE VERGADERING van de Raad der Gemeente Heemstede op donderdag 26 oktober 1961 des nam. om 3.30 uur. 26 oktober 1961 293 Voorzitterde heer Mr. A. G. A. ridder van Rappard, burgemeester. Tegenwoordig zijn de leden: mevr. H. Cohen-Koster, mevr. H. van der Meulen-Houwer, mevr. E. M. A. Vriesendorp-de Clercq en de heren O. A. Brink, A. C. Hopstaken, P. J. van Kesteren, Ir. J. Kooijmans, N. J. van der Linden, Mr. K. A. F. J. Pliester, Mr. J. W. Rutgers, M. D. Scheer, G. M. Schuitenmaker, Th. J. H. Verhoeven, H. J. Verkouw, H. D. Vooren, G. J. Willemse, P. Zegwaart en de wethouders J. C. Corver, E, J. van Lent en Mr. O. H. van Wijk. Secretaris: de heer A. van Wingerde. Afwezig met kennisgeving: de heer P. Kemp. De Voorzitter opent de vergadering op de gebruikelijke wijze. De heer Kooijmans wordt door het lot aangewezen om bij eventuele stemmingen het eerst zijn stem uit te brengen. AGENDA: 1. Vaststelling notulen der vergaderingen van 15 en 28 september 1961. 2. Ingekomen stukken. 3. Overdracht grond gelegen aan de Heemsteedse Dreef (124). 4. Krediet voor verbetering van de Kerklaan tussen de Witte en IJzeren Brug (125). 5. 6e Wijziging van de Algemene Politieverordening (126). 6. le Wijziging van de verordening houdende verbod tot het uitoefenen van winkel- en andere bedrijven (127). 7. Benoeming van 4 leden van de verkeerscommissie (128). 8. Intrekking van het onteigeningsbesluit van grond in de Rivierenbuurt (129). 9. Krediet voor het doortrekken van de Esdoornkade naar de Lijsterbes- laan (130). 10. Verkoop bouwterrein aan de Esdoornkade (131). 11. Krediet voor verbetering van de zwemvijvers (132). 12. Krediet voor stichting nieuwe zweminrichting (133). 13. Onbewoonbaarverklaring percelen Raadhuisstraat 15 en 17 (134). 14. Krediet voor verbetering van de centrale verwarmingsinstallatie van de Voorwegschool (135). 15. Wijziging gemeente-begroting 1961 en begroting elektriciteitsbedrijf 1961. 16. Rondvraag. I. VASTSTELLING NOTULEN DER VERGADERINGEN VAN 15 EN 28 SEPTEMBER 1961. Mevr. van der Meulen vestigt er de aandacht op, dat niet hââr voorstel in stemming is gebraeht (blz. 286) doch dat van de heer Van der Linden, aangevuld met de woorden ,,in dit zeer uitzonderlijke geval". De notulen worden vervolgens zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. II. INGEKOMEN STUKKEN. a. goedkeuring door gedeputeerde staten bij besluit van 15 september

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1961 | | pagina 1