136 2e Afd. 30 november 1961. VASTSTELLING VERGOEDING OVER 1960 AAN BIJZONDERE SCHOLEN. De Raad der gemeente Heemstede; gezien de verzoeken van de besturen van de hierna te noemen bijzondere scholen, om vergoeding over het jaar 1960 van de kosten dier scholen, ais bedoeid in artikel 101 der Lager-onderwijswet 1920 overwegende, dat krachtens het bepaalde in artikel 55 bis van die wet het bedrag der kosten per leeriing voor het openbaar onderwijs bij zijn besluit van 28 januari 1960 no. 2 is bepaald op 55,77 voor het gewoon Iager- en op 71,35 voor het uitgebreid iager onderwijs, terwijl bij zijn besluit van 24 november 1960 no. 148 genoemde bedragen zijn verhoogd tot respectievelijk /58,64 en /77,96; overwegende, dat bij zijn besluit van 28 januari 1960, no. 3 het bedrag per ieeriing, bedoeld in het vijfde lid van artikel 101 der Lager-onderwijs- wet 1920, voor het bijzonder voortgezet gewoon lager onderwijs voor 1960 is bepaald op 70, overwegende, dat de bijzondere schoien over 1960 een gemiddeld aantal leerlingen hebben gehad als hierna achter iedere schooi is vermeld; BESLUIT: het bedrag der vergoeding en het bedrag der voor vergoeding in aan- merking komende uitgaven over 1960 vast te stellen als volgt

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1961 | | pagina 1