OPENBARE VERGADERING van de Raad der Gemeente Heemstede op donderdag 30 november 1961, des nam. om 8 uur. teroTdt^ijsTusT?1 °VerSChrijding 6Xpl0itatiek0Sten bijzonder kien" 30 november 1961 3U Voorzitter: de heer Mr A. G. A. ridder van Rappard, burgemeester. egenwoordig zijn de Ieden: mevr. H. Cohen-Koster, mevr. H. van der Sni Th' TT E' M' A' VriesendorP-de Clercq en de heren O. A. Brmk, A. C Hopstaken, P. J. van Kesteren, Ir J. Kooijmans, N. J van der Linden, Mr K. A. P. J. Piiester, Mr J. W. Rutgers, M. D. Scheer G. M Schuitenmaker, Th. J. H. Verhoeven, H. J. Verkouw, H. D. Vooren G J WUlemse, P Zegwaart en de wethouders J. C. Corver en Mr O. H. van Secretaris: de heer A. van ^Vingerde. Afwezig met kennisgeving: de heren E. J. van Lent en P. Kemp. De Voorzitter opent de vergadering op de gebruikelijke wijze. De heer Schuitenmaker wordt door het lot aangewezen om bij even- tuele stemmingen het eerst zijn stem uit te brengen. De heer van der Linden zegt: „M.d.V. 29 november is voor U een zeer v,6erdpgr- h ,a Nu k6Î. dus nog 20 kort &elcden is dat U Uw verjaardag P-Ahnnrfêd e<m behoefte u alsnog hartelijk te feliciteren met Uw geboortedag. Wij wensen U toe, dat U met de Uwen deze dag nog vele malen m goede gezondheid zult mogen vieren." (applaus) De Yoorzitter dankt de nestor van de raad voor de woorden die hij na- mens de raad heeft gesproken. AGENDA: 1. Vaststelling van de notulen der vergadering van 26 oktober 1961 Ingekomen stukken. Vaststelling vergoeding over 1960 aan bijzondere scholen (136). Vaststelling vergoeding vakonderwijs over 1960 (137). derwijf (ïg8)Verg°eding Vak°nderWijs voortS"ezet gewoon lager on- deTwïel(13g9)Verg0eding °Ver 1960 bijzonder buitenSewoon lager on- 7' rvee7ie960ng140r°nderWl:iS bUz°nder buiten^oon lager onderwijs JeTonTeïwij^uï)"1118 b6drag Uitgaven over 1960 voor °Penbaar la- Verhoging van in 1961 beschikbaar gestelde bedragen per leerling openbaar onderwijs (142). Verhoging voorschot voor 1961 vergoedingen bijzondere scholen (143) Voorlopige vaststellmg bedrag uitgaven over 1960 voor openbaar kleu- teronderwijs met 5-jaarlijkse vaststelling (144) de° ideuteronderwfls aîLy^ exPioitatiekosten bijzon- Krediet in rekening-courant Nederlandsche Handel Mij NV (146 14. Krediet in rekening-courant Bank voor Nederlandsche Gemeenten 15. Belegging van kasgeld (148). 16. Kasgeldlening 1962 (149). 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1961 | | pagina 1