OPENBARE VERGADERING van de Raad der Gemeente Heemstede op vrijdag 15 december 1961, des voorm. om 8.45 uur. 15 december 1961 353 Voorzitter: de heer Hr. A. G. A. ridder van Rappard, burgemeester. Tegenwoordig zijn de leden: mevr. H. Cohen-Koster, mevr. H. van der Meulen-Houwer, mevr. E. M. A. Vriesendorp-de Clercq en de heren O. A. Brink, A. C. Hopstaken, P. J. van Kesteren, Ir. J. Kooijmans, N. J. van der Linden, Mr. K. A. P. J. Pliester, Mr. J. W. Rutgers, M. D. Scheer, G. M. Schuitenmaker, Th. J. H. Verhoeven, H. J. Verkouw, H. D. Vooren, G. J. Willemse, P. Zegvaart en de wethouders J. C. Corver, E. J. van Lent en Mr. O. H. van Wijk. Secretaris: de heer A. van Wingerde. Afwezig met kennisgeving: de heer P. Kemp. De Voorzitter opent de vergadering op de gebruikelijke wijze. De heer Brink wordt door het lot aangewezen om bij eventuele stem- mingen het eerst zijn stem uit te brengen. AGENDA: 1. Ingekomen stukken. 2. Vaststelling gemeente-begroting en bedrijfsbegrotingen voor het dienst- jaar 1962 met bijbehorende begrotingswijzigingen en subsidievoorstel (163). 3. Aanvrage beschikbaarstelling van gelden ingevolge artikel 72 der L.o.- wet 1920 voor aanschaffing van meubilair St. Henricusschool (164). 4. Nieuwe kringindeling bescherming bevolking (165). 5. Verkoop grond van terrein ,,Rivierenbuurt" (166). 6. Rondvraag. I. INGEKOMEN STUKKEN a. goedkeuring door gedeputeerde staten bij besluit van 17 november 1961 no. 16, van model D no. 15 tot wijziging van de gemeente-begroting 1960 en model D no. 8 tot wijziging van gemeente-begroting 1961. b. idem bij besluit van 1 december 1961 no. 5 van model D no. 10, tot wijziging van de gemeente-begroting 1961. e. schrijven van gedeputeerde staten dd. 24 november 1961 no. 140, hou- dende toezending van de door hen gesloten gemeente-rekening 1957 en rekeningen van de bedrijven 1957. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders worden de stukken genoemd onder a t/m c zonder hoofdelijke stemming voor ken- nisgeving aangenomen. d. 1. schrijven van gedeputeerde staten dd. 15 november 1961 no. 127, houdende ontwerp van een nieuwe bezoldigingsregeling ontvangers Noordholland per 1 januari 1959. 2. schrijven van gedeputeerde staten dd. 15 november 1961 no. 128, houdende eerste wijziging Bezoldigingsregeling ontvangers Noord- holland 1959, per 1 april 1960. 3. schrijven van gedeputeerde staten dd. 28 november 1961 no. 44, houdende ontwerp van een besluit tot het verlenen van een uit- kering-ineens over het eerste kwartaal 1960 van tweemaal 3 van hun bezoldiging aan de secretarissen, ontvangers en ambtenaren van de burgerlijke stand.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1961 | | pagina 1