2e Afd. 25 januari 1962. 1 BESCHIKBAARSTELLING BEDRAG PER LEERLING IN 1962 VOOR OPENBAAR ONDERWIJS. De Raad der gemeente Heemstede; overwegende, dat volgens artikel 55bis der Lager-onderwijswet 1920 vöôr 1 maart van elk jaar moet worden bepaald het bedrag, dat per leerling voor de openbare scholen onderscheidenlijk voor gewoon- en voor uitgebreid lager onderwijs in dat jaar wordt beschikbaar gesteld ter be- strijding van de kosten bedoeld in artikel 55, onder e tot en met h en p, alsmede die van instandhouding, met dien verstande, dat deze voor zover betreft de kosten voor het aanschaffen van schoolboeken, leermiddelen en schoolbehoeften, bedoeld in artikel 55, onder f, alleen in aanmerking ko- men, indien deze aanschaffing strekt tot vervanging van leer. en hulp- middelen, die tengevolge van langdurig gebruik niet meer gebruikt kunnen worden of tot aanvulling van de voorraad van schoolbehoeften in verband met de vermindering door verbruik; overwegende, dat voor het jaar 1962 ter bestrijding van bovengenoemde kosten de volgende bedragen beschikbaar worden gesteld: instandhouding schoolgebouwen onderhoud schoolmeube- len aanschaffen en onder- houden schoolboeken, leermiddelen en schoolbehoeften waaronder begrepen wegens kosten anders dan voor vervanging of aanvulling wegens slijtage schoolbibliotheken andere uitgaven ter ver- zekering van de goede gang van het onder- wijs: pensioensbijdragen en/of sociale lasten afschrijving ketels bijdrage aan hfdst. VIII, 4 van de gewone dienst kosten egaliseren vloeren Dreef- en Crayenester- school gewoon l.o. u.l.o. 11.100,— 8.000,— 500,— 700,— f 12.903,— f 1.170,— f 1.301,— 1.375,— 1.000,— 100,— 1.201,— gewoon l.o. u.l.o. f 10.428,— f 4.354,— 2.269,— 728,— 10.600,— 7.300,— 21.407,— „12.903,— 600,— 500,— verlichting, verwarming en schoonhouden 22.057, aanschaffen van 2 elec- trische vloerwrijvers650, Transporteren 3.846, 2.301,— 45.304,— 25.785,—

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1962 | | pagina 1