19 2e Afd. 22 februari 1962. AANSCHAFFING LEEK- EN HULPMIDDELEN NICOLAAS BEETSSCHOOL. Aan de Raad, Het bestuur van de Vereniging Bijzondere Protestantse Scholen alhier heeft onder dagtekening van 28 december 1961 een aanvraag ingediend om ten behoeve van de Nicolaas Beetsschool op grond van artikel 72 der Lager-onderwijswet 1920 de nodige gelden uit de gemeentekas te mogen ontvangen voor aanschaffing van: a. leer- en bibliotheekboeken voor het 5e en 6e leerjaar; b. een schrijfmachine c. een naaimachine en d. een vloerwrijver. In het 5e en 6e leerjaar zijn te weinig leesboeken aanwezig, zodat aan- vulling gewenst is. Bibliotheekboeken ontbreken geheel, waardoor het stillezen en de zelfwerkzaamheid der leerlingen niet tot hun recht kunnen komen. Voor het vermenigvuldigen van invuloefeningen bij taal, van repetitie- werk bij de vakken aardrijkskunde en geschiedenis, van examenstof en van sommen, waarvan de in gebruik zijnde methode voor rekenen te wei- nig oefenstof geeft en voor de administratie kan een schrijfmachine goede diensten bewijzen. Voor het vak handwerken is een naaimachine onmisbaar. Voor het schoonhouden van de met marmoleum belegde vloeren kan een elektrische vloerwrijver niet gemist worden. Het bestuur heeft terecht een beroep gedaan op de toepassing van ar- tikel 72 e.v. der wet; het raamt de kosten van aanschaffing op rond f 1745,Te zijner tijd wordt ingevolge de wettelijke bepalingen de defi- nitieve kostenraming aan onze goedkeuring onderworpen. Aangezien voorts bij inwilliging der aanvraag de normale eisen, aan het geven van lager onderwijs te stellen, niet zullen worden overschreden, stellen wij U voor deze door vaststelling van bijgevoegd ontwerp-besluit in te willigen. Heemstede, 15 februari 1962. Burgemeester en wethouders van Heemstede, A. G. A. van Rappard. De secretaris, A. van Wingerde.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1962 | | pagina 1