OPENBARE VERGADERING van de Raad der Gemeente Heemstede op donderdag 22 februari 1962, des n.m. om 8 uur. 22 februari 1962. 20 Voorzitter: de heer Mr. A. G. A. ridder van Rappard, burgemeester. Tegenwoordig zijn de leden: mevr. H. Cohen-Koster, mevr. H. van der Meulen-Houwer, mevr. E. M. A. Vriesendorp-de Clercq en de heren O. A. Brink, A. C. Hopstaken, P. Kemp, P. J. van Kesteren, Ir. J. Kooijmans, N. J. van der Linden, Mr. K. A. F. J. Pliester, Mr. J. W. Rutgers, M. D. Scheer, G. M. Schuitenmaker, Th. J. H. Verhoeven, H. J. Verkouw, H. D. Vooren, G. J. Willemse, P. Zegwaart en de wethouders J. C. Corver, E. J. van Lent en Mr. O. H. van Wijk. Secretaris: de heer A. van Wingerde. De Voorzitter opent de vergadering op de gebruikelijke wijze. Mr. Rutgers wordt door het lot aangewezen om bij eventuele stemmingen het eerst zijn stem uit te brengen. AGENDA: 1. Ingekomen stukken. 2. Aanvrage beschikbaarstelling van gelden ingevolge artikel 72 der L.o.-wet 1920 voor aanschaffing leer- en hulpmiddelen Nic. Beets- school (19). 3. Subsidiëring r.k. Naaischool aan de Molenwerfslaan (20). 4. Voorstel tot verhoging van de presentiegelden voor leden van de raad voor het bijwonen van raadsvergaderingen en commissie- en af- delingsvergaderingen (21). 5. Krediet voor de aanschaffing van een personenauto en een mobilo- foon-installatie voor deze auto en een nieuwe mobilofoon-installatie voor het politiebureau (22). 6. Krediet voor het uitbreiden van het gas-, duinwater- en elektriciteits- net in de Rivierenbuurt (23). 7. Krediet voor de bouw en de inrichting van een transformatorstation aan de Van der Waalslaan (24). 8. Krediet voor de inrichting en aansluiting van een nieuw transfor- matorstation op het terrein van Meer en Bosch (25). 9. Nota inzake verkoop van gemeente-woningen (26). 10. Krediet voor verbouwingen wijkgebouw „De Princehof" (27). 11. Krediet voor uitbreiding van het parkeerterrein op het Roemer Vis- scherplein (28). 12. Onbewoonbaarverklaring perceel Prinsenlaan 6 (29). 13. Begrotingswijzigingen dienstjaren 1961 en 1962. 14. Rondvraag. I. INGEKOMEN STUKKEN. a. goedkeuring door gedeputeerde staten bij besluit van 30 januari 1962, no. 10, van het raadsbesluit d.d. 30 november 1961, no. 155 „Verlen- ging ontruimingstermijn onbewoonbaar verklaarde woningen". b. idem bij besluit van 19 januari 1962, no. 385, van het raadsbesluit d.d. 27 januari 1961, no. 20 „Vaststelling partiële herziening XXXVIII C van het uitbreidingsplan-in-onderdelen XXXVIII der gemeente Heem- stede, regelende de bestemming van een binnenterrein aan de Van Slingelandtlaan"

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1962 | | pagina 1