35 2e Afd. 29 maart 1962. STICHTING TRANSFOKMATOKSTATION LOMBOKSTRAAT. Aan de Raad, Het elektriciteitsverbruik van het lasbedrijf „Uniemetaal" gevestigd in het perceel Lombokstraat 39 is door de uitbreiding van het machinepark zodanig toegenomen, dat de ter plaatse aanwezige laagspanningskabels niet meer toereikend zijn voor de stroomlevering aan dit bedrijf. Bovendien zijn de spanningsverliezen in het kabelnet in de omgeving van de Bankastraat o.m. door de toeneming van het aantal televisie-ontvan- gers zo sterk geworden, dat dringend behoefte is ontstaan aan de stichting van een transformatorstation, waardoor „Uniemetaal" van een hoogspan- ningsaansluiting zal kunnen worden voorzien. Aangezien de stichting van dit station voornamelijk in het belang van „Uniemetaal" zal geschieden, welk bedrijf ook het overgrote deel van het vermogen van het station in beslag zal nemen, zijn wij hierover in onder- handeiing getreden met de directeur van dit bedrijf de heer J. Bronkhorst te Heemstede. Deze heeft zich bereid verklaard de kosten van een alumi- nium transformatorhuisje met fundering, de kosten van de laagspannings- kabel van het laagspanningsrek in de transformatorruimte tot aan de verdeelinstallatie van het bedrijf „Uniemetaal", de helft van de kosten van de benodigde hoogspanningskabel, alsmede enkele bijkomende kosten voor zijn rekening te nemen. Deze ten laste van de afnemer komende kosten worden begroot op 6700,Bovendien zal de heer Bronkhorst de voor de plaatsing van het transformatorhuisje nodige grond kosteloos ter be- schikking der gemeente stellen. V°or rekening der gemeente blijven dan de kosten van de in het trans- formatorhuisje te plaatsen apparatuur, de helft van de kosten van de hoogspanningskabel, alsmede het restant der bijkomende kosten, in totaal begroot op 11.500,Voorts zal met de verbetering van het laagspan- ningskabelnet in de Javalaan nog een bedrag van naar schatting /4000 gemoeid zijn. Een specificatie van de ten laste van de afnemer en van de gemeente komende kosten is voor de leden van Uw Raad bij de stukken ter inzage gelegd. Wij menen, dat met het bovenstaande een zowel voor de gemeente als voor de afnemer alleszins aanvaardbare oplossing wordt verkregen Wij mogen U dan ook voorstellen door vaststelling van nevensgaand ontwerp-besluit voor de bovengenoemde ten laste der gemeente komende voorzienmgen een krediet van 15.500,— te onzer beschikking te stellen en ons te machtigen de nodige overeenkomst met de heer Bronkhorst aan te gaan. Heemstede, 7 maart 1962. Burgemeester en wethouders van Heemstede, A. G. A. van Rappard. De secretaris, A. van Wingerde.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1962 | | pagina 11