t/ 2e Afd. 29 maart 1962. 35 STICHTING TKANSFOBMATOKSTATION LOMBOKSTKAAT. De Raad der gemeente Heemstede; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders en het advies van de commissie voor de gemeente gas-, duinwater- en elektriciteitsbedrijven; BESLUIT: A. aan burgemeester en wethouders een krediet van f 15.500,ter be- schikking te stellen ten laste van de kapitaaldienst der begroting voor het elektriciteitsbedrijf ten behoeve van de in een op de hoek van de Lombokstraat en de Javalaan te stichten transformatorstation te in- stalleren apparatuur en van de uitbreiding van hoogspannings- en laag- spanningskabelnet ter plaatse; B. burgemeester en wethouders te machtigen met de heer J. Bronkhorst te Heemstede een overeenkomst aan te gaan, waarbij aan de gemeente het recht wordt verleend om op een gedeelte van perceel sectie C. no. 2442, gelegen aan de Lombokstraat hoek Javalaan een transformator- station met aansluitkabels te stichten en aldaar te houden op de grond- slag van nader door burgemeester en wethouders te stellen voorwaar- den. Gedaan ter openbare raadsvergadering van 29 maart 1962. e secretaris De voorzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1962 | | pagina 12