36 4e afd. 29 maart 1962. INBRENGEN TERREIN IN GRONDBEDRIJF. Aan de Raad, Zoals U bekend zal zijn behoort het terrein, gelegen ten oosten van de Giipperweg, kadastraal bekend in sectie C, no. 2800 en no. 3460, in eigen- dom aan de gemeente. Het terrein is in totaal groot 43.743 m2. Een gedeelte hiervan, groot 36.948 m2, op bijbehorende tekening in groene kleur aangegeven, is wel, een ander gedeelte, groot 6795 m2, op bijbehorende tekening in rode kleur aangegeven, is niet in het Grondbedrijf ingebracht. Dit laatste ge- deelte is in 1946 van de heer A. Höcker aangekocht voor in totaal f 5.600,—. Aangezien het terrein t.z.t. bij uitvoering van het uitbreidingsplan Glip II in zijn geheel in exploitatie gebracht zal worden is het, ter vereen- voudiging van die exploitatie, gewenst het op de tekening in rode kleur aangegeven gedeelte eveneens in het Grondbedrijf in te brengen. Een in- brengwaarde van f 5.600,lijkt ons redelijk en verantwoord. Wij stellen U voor, door vaststelling van bijgevoegd ontwerp-besluit, daartoe te besluiten. De Raad der gemeente Heemstede; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 maart 1962; het terrein, gelegen ten oosten van de Glipperweg, uitmakende een ge- deelte, groot 6795 m2, van het kadastrale perceel sectie C, no. 3460, zoals op bijbehorende tekening in rode kleur aangegeven, in te brengen in het gemeentelijk Grondbedrijf tegen de prijs van f 5.600,in totaal Heemstede, 1 maart 1962. Burgemeester en wethouders van Heemstede, A. G. A. van Rappard. De secretaris, A. van Wingerde. BESLUIT: Gedaan ter openbare raadsvergadering van 29 maart 1962 iecretaris, útter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1962 | | pagina 13