2e Afd. 29 maart 1962. 37 AANKOOP GKOND KIVIEKENBUUKT. Aan de Raad, Bij Uw besluit van 22 februari j.l. no. 23 werd o.m. een krediet beschik- baar gesteld voor de uitbreiding van het elektriciteitsnet in verband met de bouw van woningwetwoningen langs de Vechtlaan en de flatbouw langs de Herenweg. In dat krediet was ook een bedrag begrepen voor een in deze omgeving te stichten transformatorstation. Onze pogingen de voor de vestiging van dit station benodigde grond in eigendom te verkrijgen hadden toen nog niet tot resultaat geleid. Thans hebben wij de N.V. Aannemersbedrijf W. Thunnissen te Heem- stede bereid gevonden aan de gemeente voor dit doel een strook grond ter grootte van 150 m2 te verkopen, op de bij de stukken ter inzage gelegde tekening in groene kleur aangegeven, voor een bedrag van f 1000,De vennootschap verbindt daaraan de voorwaarde, dat, wanneer een stenen transformatorstation wordt gesticht, de bouw daarvan aan haar zal worden opgedragen. Uiteraard komt deze voorwaarde te vervallen, wanneer aan een aluminium station de voorkeur zal worden gegeven. Wij achten de voorwaarden, waaronder deze grond door de gemeente in eigendom kan worden verkregen, aanvaardbaar en wij stellen U der- halve voor tot aankoop daarvan te besluiten door vaststelling van het bij- gevoegde ontwerp-besluit. Heemstede, 14 maart 1962. Burgemeester en wethouders van Heemstede, A. G. A. van Rappard. De secretaris, A. van Wingerde. De Raad der gemeente Heemstede; gezien het voorste! van burgemeester en wethouders; BESLUIT: a. burgemeester en wethouders te machtigen, onder nader door hen over- een te komen voorwaarden, voor de gemeente aan te kopen van de N.V. Aannemersbedrijf W. Thunnissen, gevestigd te Heemstede, een strook grond ter grootte van ongeveer 150 m2, gelegen tussen de Rijn- laan en de Maaslaan, deei uitmakende van het perceel, kadastraal be- kend gemeente Heemstede, sectie B, no. 6345, op de bij dit besluit beho- rende tekening no. 1.108.1.4 in groene kleur aangegeven, voor een be- drag van f 1000, b. de onder a bedoelde grond in te brengen in het elektriciteitsbedrijf voor de som van f 1000,met de verder op de aankoop vallende kosten. Gedaan ter openbare raadsvergadering van 29 maart 1962. irzitter, e secretans. i

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1962 | | pagina 15