38 4e Afd. 29 maart 1962. VASTSTELLING PAKTIËLE HEKZIEKING LIV C VAN HET UITBREI- DINGSPLAN-IN-ONDERDELEN LIV DER GEMEENTE HEEMSTEDE, REGELENDE DE BESTEMMING VAN GRONDEN IN DE BUURT- SCHAP DE GLIP („PLAN GLIP II"). Aan de Raad, Hierbij bieden wij U aan een ontwerp-besluit tot vaststelling van een partiële herziening van het uitbreidingsplan-in-onderdelen LIV, regelende de bestemming van gronden in de buurtschap de Glip. Voor het doel en de opzet van deze herziening mogen wij U verwijzen naar de bijgevoegde toelichtende beschrijving. Het ontwerp-pian heeft met de bijbehorende bebouwingsvoorschriften van 23 februari t/m 22 maart 1962 voor een ieder ten raadhuize ter inzage gelegen. Binnen de gestelde termijn is één bezwaarschrift ingediend, en ondertekend door; 1. de naamloze vennootschap H. H. Höcker Zonen's Meelfabriek, geves- tigd en kantoor houdende te Heemstede aan de Glipperweg 96; 2. mevrouw M. J. Höcker-Huyg, wonende te Heemstede, Glipperweg 96. Het bezwaarschrift ligt met de andere stukken ten raadhuize voor U ter inzage. De eerste ondergetekende, eigenaar van de gronden tussen de Glipper Zandvaart en de noordelijk daarvan gelegen vaart, maakt bezwaren tegen de op die gronden in het ontwerp gelegde bestemming. Wij menen dat de geprojecteerde vaart bedrijfsschade voor betrokkene zal voorkomen en dat hij voorts, indien de gemeente tot doortrekking van de Glipper Dreef over zijn gronden zou overgaan in de koopprijs of onteigeningsvergoeding een schadeloosstelling kan bedingen voor elk financieel nadeel, dat uit de reali- sering van het plan mocht voortvloeien. Indien U, overeenkomstig het ont- werp-besluit, bovendien de schadevergoedingsverordening van toepassing verklaart, zal het plan voor betrokkene geen enkel ongustig risico kunnen opleveren. De ontworpen regeling van de bestemming van deze gronden is evenwel niet urgent en is alleen in het ontwerp opgenomen om tot een afronding van het plan te komen. Nu de eigenaar grote bezwaren tegen dit deei van het plan ontwikkelt welk deel slechts een uitwerking geeft van de voor deze gronden in het streekplan Zuid-Kennemerland aangegeven bestem- mingen en overleg met hem mogelijk tot een meer bevredigende be- stemmingsregeling kan leiden, hebben wij besloten U voor te stellen voors- hands aan deze gronden geen nieuwe bestemming te geven en deze gronden derhalve buiten het plan Glip II te laten. De tweede ondergetekende heeft geen zelfstandige noch duidelijk om- schreven bezwaren. Mede na van toepassing verklaring van de schade- vergoedingsverordening zullen de belangen van betrokkene voldoende zijn beschermd. De door deze ondergetekende ingediende bezwaren moeten dan ook ongegrond worden verklaard. Wij stellen U voor dienovereenkomstig te besluiten en tot vaststelling v-u^ plan over te £aan door bekraehtiging van bijgevoegd ontwerp- Heemstede, 22 maart 1962. Burgemeester en wethouders van Heemstede, A. G. A. van Rappard. De secretaris, A. van Wingerde.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1962 | | pagina 17