38 4e Afd. 29 maart 1962. VASTSTELLING PABTIËLE HEKZIENING LIV C VAN HET UITBREI- DINGSPLAN-IN-ONDEKDELEN LIV DER GEMEENTE HEEMSTEDE, BEGELENDE DE BESTEMMING VAN GRONDEN IN DE BUURT- SCHAP DE GLIP („PLAN GLIP II"). De Raad der gemeente Heemstede; overwegende, dat het wenselijk is, door partiële herziening van het uit- breidingsplan-in-onderdelen LIV, voor de buurtschap de Glip een uitbrei- dingsplan-in-onderdelen vast te stellen, dat een verdere uitbreiding van deze wijk als woongemeenschap mogelijk maakt; dat een ontwerp-plan van deze herziening met de bijbehorende bebou- wingsvoorschriften van 23 februari t/m 22 maart 1962 voor een ieder ten raadhuize ter inzage heeft gelegen; dat tegen dit ontwerp, binnen de daarvoor gestelde termijn, een be- zwaarschrift is ingediend, ondertekend door: 1. de naamloze vennootschap H. H. Höcker Zonen's Meelfabriek, geves- tigd en kantoor houdende te Heemstede aan de Glipperweg 96 2. mevrouw M. J. Höcker-Huyg, wonende te Heemstede aan de Glipper- weg 96; dat de eerste ondergetekende als eigenaar bezwaren maakt tegen de bestemming van de gronden, gelegen tussen Glipper Zandvaart en de noordelijk daarvan gelegen vaart; dat de aangevoerde bezwaren van dien aard zijn, dat nader overleg hierover met de eerste ondergetekende wenselijk is; dat in afwachting van de resultaten van dit overleg de bedoelde gronden zonder bezwaren buiten het onderhavige uitbreidingsplan kunnen worden gelaten; dat de tweede ondergetekende, eigenaresse o.a. van een ten zuiden van de Glipper Zandvaart gelegen schuur, welke schuur bij uitvoering van het plan zal moeten worden gesioopt, stelt belang te hebben bij een zodanige herziening van het plan, dat aan de bezwaren van de eerste ondergete- kende wordt tegemoet gekomen; dat, zo hier al van bezwaren van de tweede ondergetekende gesproken kan worden, deze bezwaren in elk geval ongegrond moeten worden ver- klaard, daar sloping van de schuur van gemeentewege niet tegen de wii van of zonder behoorlijke schadevergoeding aan betrokkene kan geschie- den; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op de artikelen 37 en 39 der Woningwet; BESLUIT: A. het bezwaarschrift d.d. 21 maart 1962, ingediend door: 1. de naamloze vennootschap H. H. Höcker Zonen's Meelfabriek, ge- vestigd en kantoor houdende te Heemstede aan de Glipperweg 96; 2. mevrouw M. J. Höcker-Huyg, wonende te Heemstede, Glipperweg 96; voor wat betreft de bezwaren van de eerste ondergetekende van zoda- nig belang te achten, dat nader onderzoek noodzakelijk is en mitsdien het op de sub B bedoelde kaart met een zwarte streeplijn omgeven plangedeelte buiten het sub B genoemde uitbreidingsplan te laten; voor wat betreft de bezwaren van de tweede ondergetekende ongegrond te verklaren;

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1962 | | pagina 18