38 4e Afd. 29 maart 1962. B. vast te stellen: a. de partiële herziening LIV C van het uitbreidingsplan-in-onderdelen LIV, regelende de bestemming van gronden in de buurtschap de Glip' en aangeduid als „Plan Glip II", overeenkomstig de bij dit be- sluit behorende kaart met uitzondering van het met een zwarte streeplijn omgeven plangedeelte en de hierbij gevoegde toelich- tende beschrijving; b. voor het onder a genoemde plan de hierbij gevoegde toelichtende beschrijving; C. de schadevergoedingsverordening, vastgesteld bij raadsbesluit van 27 januari 1955, no. 13, op dit plan van toepassing te verklaren. Gedaan ter openbare raadsvergadering van 29 maart 1962. De secretaris, De voorzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1962 | | pagina 19