äBi£=™T °-r»a "Srsss sxEÎSlxr ÉÜRHRÜSMRBSi? 2e Afd. 29 maart 1962. 20 VERANDERING RAAMKOZIJNEN NIC. BEETSSCHOOL. Aan de Raad, Het Bestuur der vereniging Bijzondere Protestantse Scholen, alhier heeft onder dagtekenmg van 18 januari 1962 een aanvraag ingediend om op grond van artikel 72 der Lager-onderwijswet 1920 de nodige gelden uit de gemeentekas te mogen ontvangen voor het veranderen en vergroten school6 raam Jnen in de 8 gcwone ieslokalen van de Nicolaas Beets- Elk der genoemde leslokalen heeft een vloeroppervlakte van 49 m2 ter- iîfiiiTi urafT-0ZinIlen,iu Ziin aan°ebracht De glasoppervlakte bedraagt êebouwen aL nor T F®" v00r reeds eni&e Jaren bestaande school- kan t^treden aal WOrdt aan&emcrkt en waarbij voldoende daglicht Ihj bovenvermeid schoolgebouw is de ligging van de leslokalen zodanig dat een aanzienlijke belemmermg van de toetreding van daglicht on- treedt. Vier lokalen liggen aan een binnenpleintje terwijl van 3 lokalen de glaswand naar het noorden is gericht. J 6 10Kaien Bovendien is de bebouwing rondom het schoolgebouw vrij intensief Ook van°dagUchfn^rgrodeteng aanwezi^e r0eden komt de toetreding Vele dagen moet dan ook met kunstlicht worden gewerkt. De door het bestuur aangevraagde verandering en vergroting van de raamkozijnen, die op de voor U ter inzage gelegde tekemAg znn lange dagnfht.eWerkStelhëren 06n aanZienlijke verbei;ering voor de toetreding van ilet festnur raamt de kosten per lokaal op 2500,— of voor uitvoering van alle lokalen tegelijk op /18.000,—; te zijner tijd worden ingevolg? derworpen bepalm^en de definitieve kosten aan onze goedkeuring oa- Naar onze mening heeft het bestuur terecht een beroep gedaan on de toepassmg van artikel 72 e.v. der wet. g an op de Aangezien voorts bij inwilliging der aanvraag de normale eisen aan het geven van lager onderwijs te stellen, niet zullen worden ovefschreden ln t" »im^ V~r aeze a°°r Mfenvoegd on°we?pSS Heemstede, 1 maart 1962. Burgemeester en wethouders van Heemstede, A. G. A. van Rappard. De secretaris, A. van Wingerde. De Raad der gemeente Heemstede- ringgsvoorschriftenÄander LaSer-°nderwiJswet 1920 en op de uitvoe- BESLUIT: de aanvrage jn>te willigen. Gedaan ter openbare raadsvergadering van 29 maart 1962 secretaris, Deîrnncqitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1962 | | pagina 1