38 4e Afd. 29 maart 1962. BEBOUWIN GSVOOBSCHKIFTEN deel uitmakende van de partiële herziening- LIV C van het uitbreidingsplan, regelende de bestemming in onderdelen van de gemeente Heemstede aangeduid als ,,Plan Glip II". BESTEMMINGSBEP ALIN GEN Artikel 1 Eengezinshuizen 1. Op de gronden, bestemd voor bebouwing met eengezinshuizen (be- bouwingscategorieën A, B, C, E, G en G') mogen uitsluitend worden opgericht huizen, bestemd voor bewoning door één gezin. 2. De eengezinshuizen mogen uitsluitend worden gebouwd op en binnen de bebouwingsstroken, waarvan zij de begrenzende lijnen slechts mo- gen overschrijden met achteruitbouwen, waarvoor het artikel 12 in acht moet worden genomen. 3. De eengezinshuizen in de categorieën C, E, G en G* moeten worden aaneengebouwd. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ontheffing te verlenen van de eis tot het aaneenbouwen der eengezinshuizen in de categoriëen C, G en G* teneinde mogelijk te maken, dat, waar meer dan zes eengezinshuizen aaneengebouwd zouden moeten worden het bouwblok in twee delen wordt gesplitst, mits elk dezer delen tenm'inste drie eengezinshuizen bevat. 4. De bebouwing mag uitsluitend geschieden met inachtneming van het bepaalde in de hierna volgende tabel: bebouwings- categorie bebouwings- diepte minimum voorgevel- breedte min. en max. goothoogte minimum zijtuin- breedte A 9.00 m 8.00 m 4.006.00 m 4.00 m B 8.009.00 m 7.50 m 4.50—7.00 m 3.00 m C 8.00 m 6.60 m 5.70—6.00 m 2.00 m E 9.00 m 7.00 m 5.50 —7.00 m 3.00 m G 7.50 m 6.00 m 5.70—6.00 m 2.00 m G* 7.50 m 6.90 m 3.00—3.50 m 2.00 m Burgemeester en wethouders zijn bevoegd van de gestelde maten voor de goothoogte in de categorie A ontheffing te verlenen, met dien ver- stande, dat de minimum en maximum goothoogte met niet meer dan 1.00 m mag worden verminderd, respectievelijk vermeerderd. 5. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd toe te staan, dat een of meer bebouwingsstroken, bestemd voor bebouwingscategorie G* wor- den bebouwd met woningen van bebouwingscategorie G. Artikel 2 Garages 1. Op de gronden, bestemd voor garages mogen uitsluitend worden op- gericht gebouwen ten behoeve van de berging van vervoermiddelen. 2. De garages mogen uitsluitend worden gebouwd op en binnen de be- bouwingsstroken, waarvan zij de begrenzende lijnen nergens mogen overschrijden.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1962 | | pagina 20