38 4e Afd. 29 maart 1962. Artikel 9 Speelterrein Op de gronden, bestemd voor speelterrein, mag uitsluitend worden op- gericht een klein, niet voor bewoning bestemd gebouwtje ten dienste van de aan deze gronden gegeven bestemming, met een goothoogte van ten hoogste 2.50 m. BIJZONDERE BEPALINGEN Artikel 10 Daken 1. a. Het is verboden meer dan 20 van een gebouw of gebouwencom- plex met platte daken of platten af te dekken, met dien verstande, dat, wanneer in de bebouwingscategorie A bungalows worden op- gericht, deze met platte daken of platten mogen worden afgedekt. b. Hellende dakvlakken moeten een hoek maken met het horizontale vlak van tenminste 25°; flauwer hellende dakvlakken worden on- der toepassing van het sub a bepaalde, beschouwd als platten. c. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ontheffing te verlenen van het bepaalde sub a en b voor zover zulks naar hun oordeel stedebouwkundig toelaatbaar is. 2. Alle daken van de eengezinshuizen en meergezinshuizen moeten worden geplaatst met de nok- en gootlijnen evenwijdig aan de lange richting van de bebouwingsstrook. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd hiervan in bijzondere gevallen ontheffing te verlenen. Artikel 11 Bijgebouwen De in artikel 7 bedoelde bijgebouwen moeten voldoen aan de volgende voorwaarden: a. Zij mogen geen grotere oppervlakte beslaan dan 18 m-'. b. De goothoogte mag ten hoogste 2.50 m bedragen. c. Wanneer zij worden geplaatst achter een woning of woonruimte, moet tussen beide een strook grond van tenminste 3.00 m breedte ge- heel onbebouwd en onoverdekt blijven. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ontheffing te verlenen van het bepaalde sub a, b en c waar het betreft bijgebouwen, behorende bij vrijstaande en dubbele eengezinshuizen met dien verstande, dat laatstbedoelde bijgebouwen geen grotere oppervlakte mogen beslaan dan 15 van het totale perceel tot een maximum van 40 m2. Zij zijn bevoegd aan deze ontheffing voorwaarden te verbinden. Artikel 12 Achteruitbouwen Een achteruitbouw, als bedoeld in de artikelen 1, tweede lid en 7 mag een breedte hebben, gemeten evenwijdig met de achtergevel, van ten

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1962 | | pagina 22