4e Afd. 29 maart 1962. 38 hoogste 40 van de achtergevelbreedte, een goothoogte van ten hoogste 3.00 m en een diepte van ten hoogste 2.75 m. Artikel 13 Wijze van meten De in het uitbreidingsplan en deze voorschriften aangegeven maten worden gemeten overeenkomstig de volgende bepalingen: a. de voorgevelbreedte is de onderlinge afstand van de begrenzende zijmuren, hart op hart gemeten; b. de goothoogte wordt gemeten van de bovenkant van het aanliggend afgewerkt terrein tot de bovenkant van de goot of het boeibord. Bîj de eengezinshuizen wordt het afgewerkte terrein geacht te lig- gen 30 cm beneden de bovenkant van de begane grondvloer, tenzij burgemeester en wethouders anders bepalen; c. de bebouwingsdiepte wordt gemeten vanuit de voorgevelrooilijn. SLOTBEPALINGEN Artikel 14 Ontheffingsbevoegdheid Burgemeester en wethouders zijn bevoegd al dan niet onder door hen te stellen nadere voorwaarden ontheffing te verlenen van de bepalingen van het plan voor het oprichten van kleine, niet voor bewoning bestemde ge- bouwtjes van algemeen nut, zoals transformatorhuisjes, schakelhuisjes, gemaalgebouwtjes, telefooncellen, wachthuisjes voor verkeersdoeleinden, e.d. Artikel 15 Afwijkingsbevoegdheden Burgemeester en wethouders zijn bevoegd enig onderdeel van de grens of de richting van een straat of de vorm of indeling van een plein, nader vast te stellen en dienovereenkomstig de vorm der bebouwingsstroken te wijzigen, wanneer bij definitieve uitmeting zou blijken, dat geringe afwij- kingen noodzakelijk zijn tot een juiste aanpassing van het plan aan de werkelijke toestand van het terrein. Artikel 16 Keeds bestaande toestand De bijzondere voorgevelrooilijn, vastgesteld bij raadsbesluit van 30 maart 1939, no. 42, goedgekeurd door Gedeputeerde Staten bij besluit van 14 juni 1939, no. 89, blijft van kracht. Artikel 17 Overgangsbepaling 1. Ten tijde van de vaststelling van het plan van uitbreiding bestaande gebouwen, welke niet voldoen aan één of meer bepalingen dezer voor- schriften, mogen gedeeltelijk worden veranderd of gedeeltelijk worden

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1962 | | pagina 23