38 4e Afd. 29 maart 1962. vernieuwd, mits de afwijkingen van de voorschriften daarbij niet wor- den vergroot. 2. De in het eerste lid genoemde gebouwen mogen geheel worden ver- nieuwd of veranderd, indien deze tengevolge van een calamiteit zijn vernield, mits daardoor de voorgevelrooilijnen niet worden overschreden en ook overigens de bestaande afwijking van de bestemming niet wordt vergroot, een en ander behoudens onteigening overeenkomstig de wet. Artikel 18 Titel De voorschriften kunnen worden aangehaald onder de titel ,,Bebou- wingsvoorschriften Plan Glip II". Behoort bij raadsbesluit van 29 maart 1962 no. 38. Burgemeester en wethouders van Heemstede, A. G. A. van Rappard. De secretaris, A. van Wingerde.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1962 | | pagina 24