i I 38 4e Afd. 29 maart 1962. TOELICHTENDE BESCHRIJVING BEHORENDE BIJ DE PARTIÉLE HERZIENING VAN HET XJITBREIDINGSPLAN LIV C („PLAN GLIP II") Het Plan Gllp II" moet worden gezien als een uitwerking in onderde- len vari' het schetsplan voor de toekomstige stedebouwkundige ontwikke- üng van de Glip, hetwelk werd ontworpen tezamen met het „Plan m on- derdelen de Glip I", dat werd vastgesteld bij raadsbesluit van 2 december 1954. De realisering van laatstgenoemd plan, welke thans vrijwel geheel haar beslag heeft gekregen, heeft geleid tot de ontwikkeling van een royaal aangelegd woongebied, dat door zijn genuanceerde bouw en centrale plein- ruimte een aantrekkelijk woonoord is geworden. Het ten zuiden van deze woonkern liggende oude dorp vormt thans nog een daarmee niet samenhangende groep woningen. Het thans ontworpen „Plan Glip II" beoogt te komen tot een stedebouw- kundige afronding van de buurtschap de Glip op zodanige wijze, dat de oude woonkern in de nieuwe uitleg wordt geïntegreerd en een goede aan- sluiting wordt verkregen aan de tot stand gekomen uitbreiding. Het plan wordt begrensd door de Glipperweg en de ontworpen verbin- dingsweg tussen Glipper Dreef en Bennebroekerdreef in Bennebroek. Deze nieuwe weg was reeds opgenomen in bovengenoemd schetsplan en is in overeenstemming met het inmiddels vastgestelde Streekpla,n Zuid-Ken- nemerland. Ook overigens kan het plan als een uitwerking binnen de mo- gelijkheden van het streekplan worden beschouwd. In het plan wordt ruimte geboden, afgezien van de reeds bestaande bebouwing, voor de bouw van 180 186 woningen, een vijftal bedrijfsruim- ten en een voldoende aantal garages. Bij de ingang van de Linnaeushof is verdere uitbreiding van de parkeerruimte gecreëerd. De bestemming van de gronden, gelegen tussen de Glipper Zandvaart en de noordelijk daarvan gelegen vaart, zal na overleg met de eigenaar, afzonderlijk worden gere- geld. Er bestaat in het plan een goed hanteerbare differentiatie van womng- typen, waardoor de bebouwing goed aansluit bij die van plan I. De in- houd der woningen is zeer gunstig en kan zich bewegen tussen ongeveer 170 m3 en 450 m3. Ook in de groepering van de woningtypen en -blokken is een geva- rieerde vormgeving toegepast. Zo zullen de woningtypen, geprojecteerd in het zuidelijk gedeelte van het plan en langs de Glipperweg, zich vooral lenen voor bouw in particuliere sfeer, terwijl de rand langs de ontworpen regionale weg aangewezen lijkt voor premiebouw en eventueel royale woningwetbouw. Daartussen is een woningtype ontworpen, dat een goed- kopere bouwwijze mogelijk maakt, terwijl toch de indeling genoeg moge- lijkheid voor differentiatie biedt. De bouweenheden van dit type zijn zo- danig in het plan geplaatst, dat het geheel zal leiden tot een bebouwings- wijze, die blijkens de ervaringen, opgedaan bij de realisering van het plan Glip I, goed voldoet. Een zeer groot gedeelte der ontworpen woningen, t.w. 118 stuks, be- hoort tot het type goedkopere woningen, waarbij vooral aan woningwet- bouw kan worden gedacht. Het plan wijst hiervan zes bouwstroken (totaal 43 woningen) aan, waarin facultatief woningen voor aflopende gezinnen (totaal 37 woningen) kunnen worden gebouwd. Andere woningen, in to- taal 28 stuks, kunnen worden gebouwd als enigszins royalere, gesubsi- dieerde woningen, terwijl een 40-tal woningen in de vrije sector zal moe- ten worden gebouwd. De bestaande bebouwing en bedrijfsruimten zijn in het plan zoveel mo- gelijk gehandhaafd. Dit geldt niet voor een tweetal bouwwerken, t.w. het

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1962 | | pagina 25