38 4e Afd. 29 maart 1962. vervallen gebouw „Eensgezind", dat reeds door de gemeente is aange- kocht, alsmede een als schuur gebruikt gebouw nabij de brug over de Glipper Zandvaart, hetwelk in verband met de aanleg van de hoofdriole- ring en de uitrit van het weggedeelte op de Glipperweg, ter verkrijging van een goede uitzichthoek, moet worden gesloopt. De positie van de overige bestaande bebouwing in het plan is in de artikelen 1 (j en 17 der bebouwingsvoorschriften geregeld. De voor deze bebouwing bij raadsbesluit van 30 maart 1939, no. 42vastgestelde bijzondere voorgevelrooilijn blijft gehandhaafd. Behoort bij raadsbesluit van 29 maart 1962, no. 38. Burgemeester en wethouders van Heemstede, A. G. A. van Rappard. De secretaris, A. van Wingerde.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1962 | | pagina 26