39 3e Afd. 29 maart 1962. INTREKKING VERORDENINGEN OP DE HEFFING EN INVORDE- RING VAN STAANGELD VOOR WOONVVAGENS. Aan de Raad, In deze gemeente zijn nog steeds van kracht de uit 1927 daterende ver- ordeningen tot heffing en invordering van een staangeld voor woonwa- gens, verblijvende op het daartoe aangewezen terrein. Reeds in 1929 bleek de invordering van staangeld voor woonwagens m verband met de zeer geringe draagkracht van de bewoners onmogelijk. Sindsdien is de uitvoering van genoemde verordeningen achterwege ge- bleven. Gedeputeerde Staten hebben thans inlichtingen gevraagd mzake de hef- fing van bedoeld staangeld. Wij zijn evenwel van oordeel, dat deze heffing in de praktijk nog steeds geen doel zou treffen. Dwanginvordering geeft in de meeste gevallen geen resultaat, terwijl de wanbetalers niet uit het kamp en de gemeente kunnen worden verwij- derd. Bovendien zouden de perceptiekosten onevenredig hoog worden. Im- mers in verband met de vlottende bevolking van het kamp zou geregelde controle en veelvuldige vervolging noodzakelijk zijn. Slechts in grotere kampen met een kampbewaarder vormt dit in mindere mate een bezwaar. Op grond van vorenstaande overwegingen stellen wij U voor overeen- komstig bijgaand ontwerp-besluit de hiervoor genoemde verordeningen in te trekken. Heemstede, 21 maart 1962. Burgemeester en wethouders van Heemstede, A. G. A. van Rappard. De secretaris, A. van Wingerde. De Raad der gemeente Heemstede; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 maart 1962; gelet op de artikelen 269 en 270 van de gemeentewet; BESLUIT: I. in te trekken: a. zijn besluit van 28 juli 1927, no. 90, goedgekeurd bij Koninklijk be- sluit van 19 september 1927, no. 17, tot vaststelling van een ver- ordening tot heffing van staangeld voor woonwagens in de ge- meente Heemstede; b. zijn besluit van 28 juli 1927, no. 90, tot vaststelling van een veror- dening op de invordering van staangeld voor woonwagens in de gemeente Heemstede; II. te bepaien, dat dit besluit in werking treedt met ingang van de eerste dag van de maand volgende op die, waarin de Koninklijke goedkeuring ter kennis van burgemeester en wethouders is gekomen. Gedaan ter openbare raadsvergadering van 29 maart 1962. 'e secretaris, lorzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1962 | | pagina 27