31 2e afd. 29 maart 1962. RIJWIELSTALLING, AUTOPEDBERGING EN VLOERWRIJVER BOSCH EN HOVENSCHOOL. Aan de Raad, Het Bestuur van de vereniging Bijzondere Protestantse Scholen te Heemstede heeft onder dagtekening van 25 januari 1962 een aanvraag in- gediend om ten behoeve van de Bosch en Hovenschool op grond van ar- tikel 72 der Lager-onderwijswet 1920 de nodige gelden uit de gemeentekas te mogen ontvangen voor het uitbreiden van de rijwielstalling, het maken van een stalling voor autopeds en het aanschaffen van een vloerwrijver. Vooi' het bergen van rijwielen van het personeel is geen stallingsruimte aanwezig; de fietsen worden in de gangen van de school geplaatst hetgeen hinderlijk is. Het is aan te bevelen hierin verbetering te brengen hetgeen kan geschieden door aan de rijwielbergplaats voor de leerlingen een aan- bouw te maken voor stalling van de fietsen van het personeel. Ook is het gewenst voor de autopeds van de leerlingen van het eerste leerjaar een overdekte gelegenheid tot stalling te maken, die tegen de zuidgevel van de school kan worden geplaatst; thans staan deze in weer en wind onbeschermd. Op een voor u ten raadhuize liggende tekening zijn de te maken ruim- ten aangegeven. Om de lokalen, die voorzien zijn van een linoleumvloerbedekking be- hoorlijk te kunnen schoonhouden is aanschaffen van een elektrische vloer- wrijver gewenst. Het bestuur heeft terecht een beroep gedaan op de toepassing van artikel 72 e.v. der wet. Te zijner tijd worden de kosten aan onze goed- keuring onderworpen. Aangezien voorts bij inwilliging der aanvrage de normale eisen, aan het geven van lager onderwijs te stellen, niet zullen worden overschreden, stellen wij U voor deze, door vaststelling van bij- gevoegd ontwerp-besluit, in te wiiligen. Heemstede, 7 maart 1962. Burgemeester en wethouders van Heemstede, A. G. A. van Rappard. De secretaris, A. van Wingerde.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1962 | | pagina 3