32 2e Afd. 29 maart 1962. VOORSCHOTTEN OVERSCHRIJDINGSBEDRAGEN EXPLOITATIEKOSTEN KLECTERONDERWIJS. Aan de Raad, Bij Uw besluiten van 30 november 1961, no's 145a en 145b is bepaald, dat aan de besturen van de bijzondere kleuterscholen een voorschot zal worden verleend over de jaren 1956 t/m 1960, op de te zijner tijd toe te kennen extra-vergoeding als bedoeld in artikei 73, derde lid der Kleuter- onderwijswet en op de overschrijding van de bedragen der rijksvergoeding voor de exploitatiekosten voor het openbaar kleuteronderwijs over het jaar 1961. Gedeputeerde Staten van Noordholland maken bij brief van 2 dezer be- zwaar om de betreffende begrotingswijziging goed te keuren. Zij vinden het voorschot van 100 over de jaren 1956 t/m 1960 te hoog en zouden dat teruggebracht wiiien zien tot 80 Voorts hebben zij bezwaar tegen toekenning van een voorschot, zolang de raad de kosten van het openbaar kleuteronderwijs niet vooriopig heeft vastgesteld. Ten einde de besturen van de bijzondere kleuterscholen toch zoveei mo- gelijk financieel te helpen stellen wij U voor aan de bezwaren van Gede- puteerde Staten tegemoet te komen door Uw besluit van 30 november 1961, no. 145a zodanig te wijzigen, dat in plaats van 47.984,64, 35.377,55 en f 34.819,45 gelezen wordt respectievelijk 38.387,71, f 28.302,04 en f 27.855,56 en Uw besluit van 30 november 1961, no. 145b in te trekken. Heemstede, 14 maart 1962. Burgemeester en wethouders van Heemstede, A. G. A. van Rappard. De secretaris, A. van Wingerde. De Raad der gemeente Heemstede; gezien de brief van 2 maart 1962, afd. 5, no. 98 van Gedeputeerde Staten van Noordholland; mede gezien het voorstel van burgemeester en wethouders; BESLUIT: a. zijn besiuit van 30 november 1961, no. 145a zodanig te wijzigen, dat in plaats van /47.984,64, /35.377,55 en /34.819,45 gelezen wordt respec- tievelijk 38.387,71, 28.302,04 en 27.855,56; b. in te trekken zijn besiuit van 30 november 1961, no. 145b. Gedaan ter openbare raadsvergadering van 29 maart 1962 aris. De»»*morzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1962 | | pagina 5