33 4e afd. 29 maart 1962. VOORZIENINGEN AAN INTERIEUR AULA ALGEMENE BEGRAAFPLAATS. Aan de Raad, Aan het interieur van de aula van de algemene begraafplaats moeten verschillende onderhoudswerkzaamheden worden verricht. Het komt ons gewenst voor deze gelegenheid aan te grijpen het gehele interieur te ver- beteren en op te knappen. Daartoe zullen de navolgende voorzieningen moeten worden getroffen: 1. het vernieuwen van de versleten vloerbedekking in de zaal en de ont- vangkamer 2. het wederom goed sluitend maken van de deuren en vervanging van een scheluwe deur door een nieuwe; 3. het vernieuwen van het schilderwerk en het repareren en schilderen van het pleisterwerk van muren en plafonds; 4. het vervangen van de versleten lichtschakelaars en wandcontactdozen en het vernieuwen van de sterk verouderde verlichtingsornamenten. De kosten van deze voorzieningen bedragen in totaal f 8.675,Een specificatie van dit bedrag met een nauwkeurige omschrijving van de voorzieningen ligt ten raadhuize ter inzage. Wij stellen U voor een krediet tot bovenvermeld bedrag te onzer be- schikking te stellen door vaststelling van bijgevoegd ontwerp-besluit. Heemstede, 1 maart 1962. Burgemeester en wethouders van Heemstede, A. G. A. van Rappard. De secretaris, A. van Wingerde. De Raad der gemeente Heemstede; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 maart 1962; BESLUIT: a. burgemeester en wethouders, ten behoeve van het aanbrengen van voorzieningen aan het interieur van de aula van de algemene begraaf- plaats, een krediet te verlenen van 8.675, b. het sub a genoemde bedrag af te schrijven in 5 jaar. Gedaan ter openbare raadsvergadering van 29 maart 1962. secretaris, Dö™j:porzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1962 | | pagina 7