34 29 maart 1962. VERBETERING VERLICHTING RAADZAAL. Aan de Raad, Zoals Uw Raad bekend is, voldoet de verlichting in de raadzaal niet aan daaraan redelijk te stellen eisen. Wij achten het dan ook noodzakelijk hierin verbetering te brengen. Wij hebben daarvoor gezocht naar een sfeervolle verlichting, waarbij de bestaande lichtkronen gehandhaafd kunnen blijven. Een naar onze mening alleszins aanvaardbare oplossing zai verkregen worden door het aanbrengen van 18 met gloeilampen voorziene ornamen- ten, verzonken in het plafond boven de vergaderruimte, van 3 soortgelijke ornamenten boven de publieke tribune en van 5 speciale schijnwerpers voor de belichting van het gobelin. Het geheel zal zodanig geschakeld worden, dat de verlichting op verschillende manieren kan functioneren. De kosten van de door ons bedoelde verbetering zullen in totaal 2.500,bedragen. Een gespecificeerde kostenraming en nadere technische gegevens liggen ten raadhuize voor U ter inzage. Wij stellen U voor, door vaststelling van bijgaand ontwerp-besluit, een krediet tot bovenstaand bedrag te onzer beschikking te stellen. De Raad der gemeente Heemstede; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 maart 1962; BESLUIT: burgemeester en wethouders ten laste van de gewone dienst van de ge- meentbegroting 1962 voor.de verbetering van de verlichting in de raad- zaal een krediet te verlenen groot 2.500, Heemstede, 1 maart 1962. Burgemeester en wethouders van Heemstede, A. G. A. van Rappard. De secretaris, A. van Wingerde. Gedaan ter openbare raadsvergadering van 29 maart 1962. iris. De~TO»rzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1962 | | pagina 9