OPENBARE VERGADERING van de Raad der Gemeente Heemstede op donderdag 29 maart 1962, des n.m. om 4 uur. 29 maart 1962. 34 Voorzitter: de heer Mr. A. G. A. ridder van Rappard, burgemeester. Tegenwoordig zijn de leden: mevr. H. Cohen-Koster, mevr. H. van der Meulen-Houwer, mevr. E. M. A. Vriesendorp-de Clercq en de heren O. A. Brink, A. C. Hopstaken, P. Kemp, P. J. van Kesteren, Ir. J. Kooijmans, N. J. van der Linden, Mr. K. A. F. J. Pliester, Mr. J. W. Rutgers, M. D. Scheer, G. M. Schuitenmaker, Th. J. H. Verhoeven, H. J. Verkouw, H. D. Vooren, G. J. Willemse, P. Zegwaart en de wethouders J. C. Corver, E. J. van Lent en Mr. O. H. van Wijk. Secretaris: de heer drs. J. T. van Stegeren, waarnemend secretaris. De Voorzitter opent de vergadering op de gebruikelijke wijze. Ir. Kooijmans wordt door het lot aangewezen om bij eventuele stemmin- gen het eerst zijn stem uit te brengen. AGENDA: 1. Ingekomen stukken. 2. Vaststelling van de notulen der vergadering van 15 december 1961. 3. Aanvrage beschikbaarstelling van gelden ingevolge artikel 72 der L.o.-wet 1920 voor verandering raamkozijnen Nicolaas Beetsschool (30). 4. Aanvrage beschikbaarstelling van gelden ingevolge artikel 72 der L.o.-wet 1920 voor het maken van een rijwielstalling en autopedber- ging en de aanschaffing van een vloerwrijver Bosch en Hovenschool (31). 5. Voorschotten overschrijdingsbedragen exploitatiekosten kleuteronder- wijs (32). 6. Krediet voor voorzieningen aan het interieur van de aula op de alge- mene begraafplaats (33). 7. Krediet voor verbetering van de verlichting in de raadzaal (34). 8. Krediet voor stichting van een transformatorstation aan de Lombok- straat (35). 9. Inbrengen terrein in Grondbedrijf (36). 10. Aankoop grond in Rivierenbuurt (37). 11. Vaststelling partiële herziening LIV C van het uitbreidingsplan ,,Plan Glip II" (38). 12. Intrekking verordeningen op de heffing en invordering van staangeld voor woonwagens (39). 13. Nota inzake verkoop van gemeente-woningen (26). 14. Begrotingswijzigingen dienstjaren 1961 en 1962. 15. Rondvraag. I. VASTSTELLING VAN DE NOTULEN DER VERGADERING VAN 15 DECEMBER 1961. Mevr. van der Meulen mist in de notulen een kleine woordenwisseling tussen de heer Rutgers en haar. Spreekster wil daar niet verder op in- gaan omdat zij het nu niet meer belangrijk vindt hierop terug te ko- men. In het algemeen lijkt het haar echter niet goed, dat, wanneer in een vergadering een opmerking wordt gemaakt die niet zonder importantie

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1962 | | pagina 1