2e Afd. 27 april 1962. 40 STICHTING PKOT. CHK. KLEUTERSCHOOL „RIVIERENBUURT". Aan de Raad, Het bestuur van de vereniging Bijzondere Protestantse Kleuterschool alhier heeft onder dagtekening van 8 februari 1962 een aanvraag inge- diend om op grond van artikel 50 van de Kleuteronderwijswet de nodige gelden uit de gemeentekas te mogen ontvangen voor het stichten van een kleuterschool in de „Rivierenbuurt". De te stichten school moet ruimte bieden aan tenminste 51 kleuters en zal 2 werklokalen en 1 speellokaal, eventueel 2 speel-werklokalen, bevatten. De bij de genoemde aanvraag overgelegde stukken voldoen aan de be- palingen der bovenvermelde wet. Op grond van het vorenstaande stellen wij U voor door vaststelling van bijgaand ontwerp-besluit bovengenoemde aanvraag in te willigen. De Raad der gemeente Heemstede; gezien de aanvraag d.d. 8 februari 1962 van het bestuur der vereniging Bijzondere Protestantse Kleuterschool alhier, om op grond van artikel 50 der Kleuteronderwijswet de nodige gelden uit de gemeentekas te mogen ontvangen voor het stichten van een kleuterschool in de ..Rivierenbuurt" overwegende, dat de bij de wet vereiste en bij de aanvraag overgelegdé stukken aan de gestelde voorschriften voldoen; mede gezien het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op de bepalingen van de Kleuteronderwijswet en op de uitvoerings- voorschriften daarvan; Heemstede, 11 april 1962. Burgemeester en wethouders van Heemstede, A. G. A. van Rappard. De secretaris, A. van Wingerde. BESLUIT: de aanvraag in te willigen. Gedaan ter openbare raadsvergadering van 27 april 1962 "is> De VQorzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1962 | | pagina 1