OPENBARE VERGADERING van de Raad der Gemeente Heemstede op vrijdag 27 april 1962, des n.m. om 3 uur. 27 april 1962. 54 Voorzitter: de heer Mr. A. G. A, ridder van Rappard, burgemeester. Tegenwoordig zijn de leden: mevr. H. Cohen-Koster, mevr. H. van der Meulen-Houwer, mevr. E. M. A. Vriesendorp-de Clercq en de heren O. A. Brink, A. C. Hopstaken, P. Kemp, P. J. van Kesteren, Ir. J. Kooijmans, N. J. van der Linden, Mr. K. A. F. J. Pliester, Mr. J. W. Rutgers, M. D. Scheer, G. M. Schuitenmaker, Th. J. H. Verhoeven, H. J. Verkouw, H. D. Vooren, G. J. Willemse, P. Zegwaart en de wethouders J. C. Corver, E. J. van Lent en Mr. O. H. van Wijk. Secretaris: de heer A. van Wingerde. De Voorzitter opent de vergadering op de gebruikelijke wijze. De heer Verhoeven wordt door het lot aangewezen om bij eventuele stemmingen het eerst zijn stem uit te brengen. AGENDA: 1. Vaststelling notulen der vergaderingen van 25 januari en 22 februari 1962 2. Ingekomen stukken. 3. Nota inzake verkoop van gemeente-woningen (26). 4. Aanvrage van de Vereniging Bijzondere Protestantse Kleuterschool te Heemstede om beschikbaarstelling van gelden ingevolge artikel 50 van de Kleuteronderwijswet voor het stichten van een kleuter- school in de Rivierenbuurt (40). 5. Overdracht strookje grond aan de Jan van Goyenstraat (41). 6. Verkoop grond in de Rivierenbuurt (42). 7. Aan- en verkoop van grond aan de Glipperweg ten zuiden van de Glipper zandvaart (43). 8. Verkoop van het badhuis (44). 9. Krediet voor aanschaffing van een auto ten behoeve van de gemeente gas-, duinwater- en elektriciteitsbedrijven (45). 10. Krediet voor elektriciteitsaansluiting „Mariënheuvel" (46). 11. Verhoging krediet voor uitbreiding van het gas- en duinwaterleiding- net in de Rivierenbuurt (47). 12. Krediet voor aanschaffing van een droogpoeder-aanhangwagen ten behoeve van de brandweer (48). 13. Krediet voor aanschaffing van aluminium jaloezieën voor het raad- huis (49). 14. Krediet voor verbetering voetpad noordzijde Kerklaan (50). 15. Krediet voor slopen Bavobrug en verbetering wegdek Kerklaan (51). 16. Rondvraag. Wethouder van Lent zegt: „Burgemeester, als ik thans het woord tot U richt, moet U dit zien als een vervolg op het door mij gesprokene ter gelegenheid van Uw 25-jarig ambtsjubileum. Uw jubileumfeest is in alle opzichten geslaagd. U hebt van alle zijden uit de burgerij waardering voor Uw persoon en Uw werk mogen ondervinden. Het enige wat eigenlijk ontbrak was een bijzondere waardering van de overheid. Wij hebben indertijd tijdig geprobeerd om bij gelegenheid van Uw 25-jarig ambtsjubileum een Koninklijke onder- scheiding voor U te verkrijgen. Dat is toen niet gelukt. U weet zelf het

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1962 | | pagina 1