52 4e Afd. 24 mei 1962. NOTA BETREFFENDE BELEID EN BEHEER INZAKE DE GEMEENTE-EIGENDOMMEN, ONDERGEBRACHT BIJ DE STICHTING HEEMSTEEDSE SPORTPARKEN. Aan de Raad, INLEIDING. In de raadsvergadering van 15 december 1961 is uitvoerig gediscussieerd over de samenstelling van het bestuur van de Stichting Heemsteedse Sportparken. Van verschillende zijden is kritiek geuit op de huidige stand en gang van zaken. De discussies werden geopend door het indienen van een motie van de navolgende inhoud: „De Raad der gemeente Heemstede, bijeen in zijn vergadering van 15 december 1961; van oordeel, dat in het bestuur van de Heemsteedse Sportparken méér dan tot nu toe directe invloed van de zijde van het gemeentebestuur bij het bepalen van de beleidsvoering gewenst is; besluit burgemeester en wethouders uit te nodigen, op korte termijn een voorstel tot wijziging van de statuten der sportparken aan de raad over te Ieggen, houdende de bepaling, dat 3 leden van het stichtingsbestuur uit en door de raad moeten worden benoemd; en gaat over tot de orde van de dag." De daarop volgende besprekingen richtten zich vooral op twee punten, t.w. de combinatie burgemeester-voorzitter stichtingsbestuur en het ster- ker betrekken van de raad bij het werk van de stichting. De motie is voorlopig ingetrokken, nadat van de zijde van ons college de toezegging was gedaan, dat wij in een nota ons standpunt zouden uiteen zetten ten aanzien van de in de discussies naar voren gekomen suggesties en kritiek. Deze toezegging lossen wij hierbij in. Wij willen beginnen met te verklaren dat de samenstelling van deze nota ons moeite heeft gekost, omdat de achtergronden van de kritiek ons aan- vankelijk onverklaarbaar schenen. In het hiernavolgende hopen wij dit toe te lichten, mede omdat dit een goed uitgangspunt vormt voor de van ons gevraagde beschouwingen. Combinatie Burgemeester-Voorzitter Stichtingsbestuur: In de raadsvergaderingen van 1 maart en 31 mei 1951 zijn ook uitvoerige besprekingen gewijd aan de samenstelling van het stichtingsbestuur. Van KVP-zijde, gesteund o.a. door de toenmalige P.v.d.A.-wethouder, is er toen met vuur voor gepleit dat een lid van ons college voorzitter, althans lid van het bestuur van de Stichting bad- en zweminrichtingen zou worden. De reeds toen bestaande combinatie burgemeester-voorzitter Stichting Sportparken werd daarbij als navolgenswaardig voorbeeld aangeprezen. Een daartoe strekkende motie werd verworpen met 810 stemmen. De tegenstemmers zagen het opzettelijk leggen van een band tussen stich- tings- en gemeentebestuur als niet in overeenstemming met het doel van de stichtingsvorm, t.w. het leggen van een band met de burgerij. Ofschoon de motie werd verworpen, is na enige jaren toch de daarin gewenste combinatie ook ten aanzien van de Stichting bad- en zwemin- richtingen tot stand gekomen. Deze combinatie is blijven bestaan, toen U in 1960, op ons daartoe strekkend voorstel wahrin wij duidelijk aanga- ven op welke wijze het nieuwe bestuur zou worden samengesteld besloot tot samenvoeging van de beide stichtingen. Na de jongste debatten over deze aangelegenheid hebben wij ons afge- vraagd hoe het mogelijk is geworden, dat van een zijde die in 1951 met verve de voordelen van de combinatie burgemeester-voorzitter stich-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1962 | | pagina 1