OPENBARE VERGADERING van de Raad der Gemeente Heemstede op donderdag 28 juni 1962, des n.m. om 8 uur. 28 juni 1962 106 Voorzitter: de heer Mr. A. G. A. ridder van Rappard, burgemeester. Tegenwoordig zijn de leden: mevr. H. Cohen-Koster, mevr. H van der Meulen-Houwer, mevr. E. M. A. Vriesendorp-de Clerq en de heren O. A. Brink, A. C. Hopstaken, P. J. van Kesteren, Ir. J. Kooijmans, N. J. van der Linden, Mr. K. A. F. J.Pliester, M. D. Scheer, G. M. Schuitenmaker Th. J. H. Verhoeven, H. J. Verkouw, H. D. Vooren, G. J. Willemse, en de wethouders J. C. Corver, E. J. van Lent en Mr. O. H. van Wijk. Secretaris: Drs. J. T. van Stegeren, waarnemend secretaris. Afwezig met kennisgeving: de heren P. Kemp, Mr. J. W Rutgers en P Zegwaart. De Voorzitter opent de vergadering op de gebruikelijke wijze. Dc heer V erhoeven wordt door het lot aangewezen om bij eventuele stemmingen het eerst zijn stem uit te brengen. Nadat de Voorzitter de dames en heren verzocht heeft zich van hun zetels te verheffen, zegt hij „Ons ambtenarencorps heeft een groot verlies geleden en daarom is het mij een behoefte enkele woorden te wijden aan hem die eergisteren van ons is heengegaan. Wij insiders weten welke moeilijkheden de heer Snel heeft doorgemaakt. Er waren in het ziektebeeld ups en downs Wij had- den ,°°P dat alles &oed zou gaan maar dat heeft helaas niet zo mogen zijn. Wij verliezen in hem een voortreffelijk ambtenaar in deze gemeente die zich meer dan 35 jaar ten volle aan zijn werk heeft gegeven. Hij was îemand die altijd voor een ieder klaar stond en op wie nimmer vergeefs een beroep werd gedaan. Wij moeten dit verlies aanvaarden en ons hoofd buigen. Uiteraard gaan onze gedachten en ons leedwezen uit naar zijn vrouw die alleen achterblijft. Bidden wij dat zij de kracht moge vinden om dit grote verlies te dragen en deze slag te boven te komen. Ik verzoek U hem enkele ogenblikken in stilte te gedenken." AGENDA: 1. Vaststelling notulen der vergadering van 27 april 1962. 2. Ingekomen stukken. 3. 7e Wijziging van de Algemene Politieverordening (74). 4. Verordening benzinepompen (75). 5. Verordening op het vellen van houtopstanden (Kapverordeningi (76) 6. Bezoldiging der wethouders (77). 7. 5e Wijziging der verordening tot regeling van de aan het personeel van de brandweer toe te kennen vergoedingen (78). 8. Benoeming van een ambtenaar van de burgerlijke stand (79). 9. Benoeming van een onderwijzer aan de Bronsteeschool (83) 10. Vaststellmg uitbreidingsplan „De Hartekamp" (80). 11. Voorbereiding herziening uitbreidingsplannen (81). 12. Krediet voor verbetering van de verlichting der Zandvoortselaan (82) 13. Begrotingswijzigingen dienstjaar 1961. 14. Rondvraag. I. VASTSTELLING NOTULEN DER VERGADERING VAN 27 APRIL 1962. De notulen worden zonder hoofdelijke stemming vastgesteld.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1962 | | pagina 1