95 2e Afd. 30 augustus 1962 BENOEMING VAKONDERWIJZEBES OPENBARE LAGEBE SCHOLEN. Aan de Raad, Hierbij delen wij U mede, dat mejuffrouw W. C. Nieuwenweg te Haar- lem sedert 1 februari 1960 in tijdelijke dienst werkzaam is als vakonder- wijzeres in de lichamelijke oefening aan de openbare scholen voor gewoon lager onderwijs in onze gemeente. Het feit, dat mejuffrouw Nieuwenweg haar werkzaamheden tot tevre- denheid heeft verricht en de omstandigheid, dat zij onlangs door het be- halen van de akte van bekwaamheid voor het geven van lager onderwijs in het vak lichamelijke oefening de volledige bevoegdheid heeft verkregen om dit vakonderwijs te geven, hebben de hoofden van genoemde scholen aanleiding gegeven tot het voorstel haar in vaste dienst te benoemen. Dit voorstel heeft onze volle instemming. Uit het met de inspecteur van het lager onderwijs in de inspectie Amstelveen hieromtrent gepleegd over- leg is ons gebleken, dat deze zich met een benoeming van mejuffrouw Nieuwenweg in vaste dienst kan verenigen. Derhalve stellen wij U voor over te gaan tot benoeming van mejuffrouw W. C. Nieuwenweg als vakonderwijzeres in de lichamelijke oefening aan de openbare lagere scholen in vaste dienst, zulks met ingang van een na- der door ons te bepalen datum. Heemstede, 22 augustus 1962. Burgemeester en wethouders van Heemstede, E. J. van Lent l.b. De secretaris, A. van Wingerde. Behoort 1962. van de vergadering van de raad van 30 augustus De secretaris, De voorzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1962 | | pagina 11