96 2e Afd. 30 augustus 1962. TARIEF VOOR GEBRUIK APPARATEN GEZONDHEIDSHUIS. Aan de Raad, Het is ons gebleken, dat de tarieven der Haarlemse ziekenhuizen voor behandelingen, welke ook in het Gezondheidshuis plaatsvinden, niet onbe- langrijk afwijken van die, welkë werden vastgesteld bij de raadsbesluiten van 29 december 1949, no. 101 en 24 november 1955, no. 148 respectievelijk voor particuliere patiënten en voor leden van ziekenfondsen. Wij hebben ons daarop allereerst gewend tot de besturen der in onze ge- meente werkende ziekenfondsen met de vraag of zij bereid waren een verhoging van het tarief voor ziekenfondsleden van 9,voor 12 behande- lingen tot f 12,voor 12 hoogtezonbehandelingen en tot f 21,voor 12 behandelingen diathermie of elektriseren te honoreren. Deze laatste tarie- ven worden door de meeste Haarlemse ziekenhuizen in rekening gebracht. De ziekenfondsen hebben verklaard deze hogere tarieven te rekenen met ingang van 1 januari 1962 te zullen vergoeden. Voor wat betreft de tarieven voor particuliere patiënten kwam een tarief van 2,— per keer voor hoogtezonbehandeling en van f 2,50 per keer voor een behandeling diathermie of elektriseren, beide onafhankelijk van het inkomen, het meest overeen met dat van de Haarlemse behandelcentra. De Minister van Economische Zaken heeft inmiddels de vereiste toe- stemming voor het invoeren van bovenstaande tarieven gegeven met "uit- zondering van dat voor hoogtezonbehandeling voor particuliere patiënten, hetwelk de bewindsman op niet hoger dan f 1,70 per keer gesteld wil zien. Wij achten een verhoging dezer tarieven, zoals hierboven aangegeven, noodzakelijk in verband met het sinds de laatste vaststelling der tarieven door Uw raad gestegen algemene prijspeil en het aanzienlijke exploitatie- tekort van hct Gezondheidshuis. Zoals een vergelijking van de thans gel- dende tarieven met de hierboven genoemde leert zullen de daaruit voort- vloeiende grotere baten voor het Gezondheidshuis voornamelijk van de ziekenfondspatiënten afkomstig zijn. Het leek ons voorts juist voor het vervolg bij de vergoedingen onderscheid te maken tussen de vergoedingen voor een korter durende hoogtezonbe- handeling, waaronder mede begrepen een infra-rood bestraling, en de overige meer tijd vergende behandelingen met diathermie en elektriseren. Aan particulieren, wier inkomen ligt beneden de door het ziekenfondsen- besluit aangegeven grens, zouden wij dezelfde tarieven in rekening willen brengen als voor de leden van ziekenfondsen gelden. Voor zover het deze particulieren niet mogelijk is zich bij een ziekenfonds te verzekeren, wel- ke gevallen naar wij aannemen tot de uitzonderingen zullen behoren, zijn wij voornemens gebruik te maken van de ons onder B III van het raads- besluit van 24 april 1941, no. 30 verleende bevoegdheid om in bijzondere gevallen van de geldende tarieven af te wijken. In dergelijke gevallen zou- den de in rekening te brengen bedragen kunnen worden afgestemd op de thans voor de lagere inkomensklassen geidende tarieven. Onder deze omstandigheden behoeft er naar onze mening: geen bezwaar te bestaan tegen een uniform tarief voor particuliere patiënten, wier in- komen boven de grens van het ziekenfondsenbesluit ligt, welke uniformi- teit ook in de Haarlemse inrichtingen wordt betracht. Tenslotte delen wij U mede, dat in het door ons voorgestelde tarief voor particulieren geen reductie meer is opgenomen voor 6 behandelingen en

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1962 | | pagina 13