f' 2e Afd. 30 augustus 1962. 95 dat is vervallen het bijzondere tarief voor dubbele gelijkwaardige behan- delingen, aan welke behandelingen in de praktijk geen behoefte meer blijkt te bestaan. Heemstede, 22 augustus 1962. Burgemeester en wethouders van Heemstedé, E. J. van Lent l.b. De secretaris, A. van Wingerde. De Raad der gemeente Heemstede; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders; BESLUIT: I. zijn besluit van 24 april 1941, no. 30, laatstelijk gewijzigd bij raads- besluit van 24 november 1955, no. 148 te wijzigen in dier voege, dat hetgeen daarin onder B I is vermeld wordt gelezen als volgt: „te bepalen dat voor hoogtezon- en diathermiebehandelingen en elektriseren de volgende vergoedingen zullen worden geïnd: a. van particulieren, wier inkomen ligt boven de in het ziekenfond- senbesluit genoemde grens, een bedrag van /1,70 per keer of 10,voor 6 behandelingen hoogtezon en van 2,50 per keer of 15,voor 6 behandelingen diathermie of elektriseren; b. van particulieren, wier inkomen ligt beneden de in het zieken- fondsenbesluit genoemde grens, een bedrag van 1,per keer voor een hoogtezonbehandeling en van /1,75 per keer voor een diathermiebehandeling of elektriseren of wel 6,respectieve- lijk 10,50 bij verstrekking van knipkaarten, recht gevende op 6 behandelingen hoogtezon respectievelijk diathermie of elektrise- II. c. voor leden van ziekenfondsen 1,per keer of 12,bij de verstrekking van een knipkaart voor 12 behandelingen hoogte- zon en 1,75 per keer of 21,bij de verstrekking van een knipkaart voor 12 behandelingen diathermie of elektriseren." te bepalen, dat het onder I vermelde in werking treedt: voor wat betreft letter a en b op 1 september 1962; voor wat betreft letter c te rekenen met ingang van 1 januari 1962. laan ter openbare raadsvergadering van 30 augustus 1962. De secretaris, A De voorzitter, Dä

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1962 | | pagina 14