f MH 97 4e Afd. 30 augustus 1962. HERZIENING UITBREIDINGSPLAN TEN NOORDEN VAN DE KERKLAAN. Aan de Raad, Bij Uw besluit van 27 maart 1930, no. 26, goedgekeurd door Gedeputeerde Staten bij besluit van 26 augustus 1931, no. 61 is vastgesteld het uitbrei- dingsplan in onderdelen no. LI dezer gemeente, regelende de bestemming van de terreinen, gelegen ten noorden van de Kerklaan, ten oosten van de Herenweg, ten zuiden van de Koediefslaan en ten westen van de Bin- nenweg. Van dit uitbreidingsplan is thans, al of niet gewijzigd, gerealiseerd de bestemming van het terrein, gelegen tussen de Binnenweg en de Blekers- vaartweg, van het terrein rond de Oude Posthuisstraat en van het terrein van de buitenplaats Kennemeroord, terwijl binnenkort, overeenkomstig herziening LI F van bovenvermeld plan zal worden gerealiseerd de be- stemming van het terrein van de buitenplaatsen Kennemerduin en het Overbos van Berkenrode. Met name tengevolge van deze laatste herziening is het onmogelijk ge- worden de in het plan in onderdelen LI vastgelegde bestemming van het terrein tussen Blekersvaartweg en vermelde buitenplaatsen overeenkom- stig dit plan te realiseren, omdat de op dit terrein geprojecteerde wegen thans tegen de buitenpiaatsen doodlopen, terwijl ook het in de herziening LI D (plan Kennemeroord) geprojecteerde gedeelte van de verbindings- weg tussen Oude Posthuisstraat en Koediefslaan destijds door Gedeputeer- de Staten buiten de goedkeuring van deze herziening is gelaten en der- halve thans opnieuw regeling behoeft. Een en ander maakt het noodzakelijk, dat dit niet meer voor uitvoering in aanmerking komende gedeelte van het uitbreidingsplan LI aan de ge- wijzigde omstandigheden wordt aangepast. Wij stellen U daarom voor door vaststelling van bijgevoegd ontwerp-besluit te bepalen, dat een wijziging van dat uitbreidingsplan zal worden voorbereid. Heemstede, 22 augustus 1962. Burgemeester en wethouders van Heemstede, E. J. van Lent l.b. OtJ M De secretaris, A. van Wingerde. De Raad der gemeente Heemstede; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 augustus 1962; gelet op artikel 36, 4e lid der Woningwet; BESLUIT: te bepalen, dat met ingang van 1 september 1962 zal worden voorbe- reid een herziening van het uitbreidingsplan LI, voor zover daarbij de be- stemming is geregeld van de gronden, gelegen ten noorden van de Kerk- laan, ten oosten van de 'Oude Posthuisstr-aat/ en van de buitenplaatsen Ken- nemerduin, Overbo^Sn Kennemeroord, ten zuiden van de Koediefslaan en ten westen van>d€^SIekersvaartweg. /Gedaan ter openbare raadsvergadering van 30 augustus 1962. etaris, voorzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1962 | | pagina 15