98 4e afd. 30 augustus 1962. AANKOOP GROND MET OPSTALLEN PRINSENLAAN Aan de Raad, In het uitbreidingsplan Glip I zijn o.a. opgenomen de gronden gelegen aan de noordzijde van de Prinsenlaan tussen Glipperweg en Kadijk. Deze gronden hebben daarin, voor zover gelegen tussen de Prinsenlaan en de Glipperzandvaart de bestemming „groenstrook" gekregen. Het plan be- oogt daarmede tot een sanering van de bestaande bebouwing en tot ver- betering van het landelijk karakter van de buurtschap te komen. De aan de noordzijde van de Prinsenlaan gelegen gronden tussen He- renweg en Kadijk zijn opgenomen in het uitbreidingspian LI van 1930. Ook in dit plan is aan de noordzijde van de Prinsenlaan een groenstrook geprojecteerd, behalve voor het meest oostelijke deel, waar de toen reeds bestaande bebouwing is gehandhaafd. Het behoeft geen betoog, dat, wii het gemeentebestuur de plannen tot sanering van de Prinsenlaan realiseren, ook deze bestaande bebouwing, welke bovendien ten dele zeer dicht tegen de woningen van de Talma- straat is gelegen, zal moeten verdwijnen. Wij hebben de gelegenheid gevonden met de eigenares van de woningen Prinsenlaan 40, 42, 44 en 46 over aankoop van deze percelen met de daar- bij behorende grond te onderhandelen. Wij hebben daarbij overeenstemming bereikt en bij voorlopige koopakte welke ten raadhuize voor U ter in- zage ligt voor de gemeente de bedoelde eigendommen gekocht voor 14.000,Een van de woningen verkeert in zodanige staat, dat de be- woning binnen afzienbare tijd moet worden gestaakt. De andere woningen verkeren nog in een redelijke tot zeer goede staat van onderhoud. De ge- zamenlijke huuropbrengst bedraagt thans 28,85 per week of wel 1.500, per jaar. Gezien de huurprijs alsmede het doel van de aankoop achten wij de koop- prijs alleszins billijk. Wij stellen U daarom voor, door vaststelling van bij- gevoegd ontwerp-besluit, tot aankoop te besluiten. Heemstede, 22 augustus 1962. Burgemeester en wethouders van Heemstede, E. J. van Lent l.b. De secretaris, A. van Wingerde.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1962 | | pagina 17