98 h 4e afd. 30 augustus 1962. 4 AANKOOP GKOND MET OPSTALA.EN PKINSENLAAN De Raad der gemeente Heemstede; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders BESLUIT: burgemeester en wethouders te machtigen: le. op de grondslag van de desbetreffende voorlopige koopakte en in het belang van de volkshuisvesting (sanering Prinsenlaan noordzijde) voor de gemeente aan te kopen van de weduwe W. Stapper, geboren A. Lijnzaad, te Heemstede, vier woonhuizen met bijbehorende opstal- len, erven en grond aan de Prlnsenlaan nummers 40, 42, 44 en 46 te Heemstede, kadastraal bekend gemeente Heemstede, sectie C, nummer 3652, groot 6.55 are, op de bij dit besluit behorende tekening in rode kleur aangegeven, voor de som van 14.000, 2e. om in de kadastrale aanduiding van het te aanvaarden terrein en in de redactie van de bepalingen en voorwaarden, waaronder deze koop geschiedt, zodanige wijzigingen en aanvullingen aan te brengen als zij, na advies van de commissie voor openbare werken, nodig zullen oordelen of Gedeputeerde Staten wenselijk zuilen achten. Gedaan ter openbare raadsvergadering van 30 augustus 1962. pretaris, De voorzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1962 | | pagina 18