99 4e afd. 30 augustus 1962. VERKOOP GROND RIVIERENBUURT Aan de Raad, Wlj hebben de eer U mede te delen, dat de heer S. L. Blom te Heem- stede zich tot ons heeft gewend met het verzoek te mogen kopen een per- ceel grond, groot 918 m2, gelegen aan de noordzijde van de Dinkellaan, ten einde daarop één bungalow te bouwen, voor de prijs van f 27,— per m2. Wij hebben tegen de gevraagde verkoop geen bezwaar en hebben mits- dien met de gegadigde een voorlopige koopakte afgesloten, welke met het kaartje, waarop het over te dragen perceel grond is aangegeven, voor U ten raadhuize ter inzage ligt. Wij stellen U voor tot voormelde verkoop te besluiten door vaststelling van bijgevoegd ontwerp-besluit. De Raad der gemeente Heemstede; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 augustus burgemeester en wethouders te machtigen: le. voor de gemeente te verkopen op de grondslag van de bepalingen en voorwaarden, genoemd in de betreffende voorlopige koopakte, aan de heer S. L. Blom te Heemstede voor zich of zijn nader te noemen mees- ter een perceel bouwterrein, bestemd voor de bouw van één bungalow, op bijbehorende tekening in groene kleur aangegeven, ter oppervlakte van 918 m2, gelegen aan de noordzijde van de Dinkellaan, kadas- traal bekend in sectie B, no. 7262 (ged), voor de prijs van /27,per m2; 2e. om in de kadastrale aanduiding van het verkochte perceel en in de redactie van de bepalingen en voorwaarden, waaronder deze verkoop geschiedt, zodanige wijzigingen en aanvullingen aan te brengen als zij, na advies van de commissie voor het grondbedrijf, nodig zullen oordeien of wel Gedeputeerde Staten wenseiijk zullen achten. Heemstede, 22 augustus 1962. Burgemeester en wethouders van Heemstede, E. J. van Lent l.b. De seeretaris, A. van Wingerde. 1962; BESLUIT: ter openbare raadsvergadering van 30 augustus 1962. De voorzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1962 | | pagina 19