90 2e afd. 30 augustus 1962 LEERBOEKEN EN LEERMIDDELEN ST. JOZEFSCHOOL. De Raad der gemeente Heemstede; gezien de aanvrage d.d. 25 juli 1962 van het r.-k. parochiaal Kerkbestuur van de H. Bavo, alhier, om beschikbaarstelling van gelden krachtens ar- tikel 72 der Lager-onderwijswet 1920 voor aanschaffing van leerboeken en leermiddelen voor het 5e en 6e leerjaar van de St. Jozefschool; overwegende, dat de aanvrage is ingediend wegens toename van het aantal leerlingen van die leerjaren; dat die aanvrage aan de gestelde voorschriften voldoet en dat met inwil- liging de normale eisen, aan het geven van lager onderwijs te stellen, niet zullen worden overschreden; gelet op de bepalingen van bovenvermelde wet en op de uitvoeringsvoor- schriften daarvan; BESLUIT: de aanvrage gen. De secretaris, Gedaan ter openbare raadsvergadering van 30 augustus 1962. secretaris, De voorzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1962 | | pagina 1