100a-c 2e afd. 30 augustus 1962 SALARISMAATREGELEN IN VERBAND MET HUURVERHOGING INGAANDE 1 SEPTEMBER 1962 Aan de Raad, De Minister van Binnenlandse Zaken deelt in een circulaire aan de ge- meentebesturen d.d. 23 augustus 1962, no. A 622/U 2509 mede, welke com- pensatiemaatregelen voor het rijkspersoneel zullen worden getroffen in verband met de verhoging der huren met ingang van 1 september 1962. Blijkens deze circulaire heeft de regering besloten tot een huurcompen- satie van iy2 met een minimum van 2,25 per week. De compensatie voor de ambtenaren zal niet worden beperkt tot een loongrens. De compensatie zal, gezamenlijk met de bestaande compensatie voor de huurverhoging van 1 april 1960, als een afzonderlijke toeslag naast het salaris worden verleend. Deze toeslag zal derhalve met ingang van 1 september 1962 4 van de wedde gaan bedragen, met minima voor een standplaats der eerste klasse van 27,20 per maand of 6,25 per week, welke minima zijn verkregen door samenvoeging van die van 1960 en van 1962. Het ligt voorts in de bedoeling de bedragen van de tijdelijke kindertoe- slag, evenals de bedragen van de kinderbijslag ingevolge de Kinderbijslag- wet, eveneens met ingang van 1 september 1962, te verhogen met 1 cent per dag voor het eerste tot en met het derde kind en met 2 cent per dag voor het vierde en de volgende kinderen. Voornoemde Minister nodigt de gemeentebesturen uit, voor het personeel der gemeenten gelijke voorzieningen te treffen. Verwacht mag worden, dat het Centraal Orgaan inzake gemeenschappe- lijke behandeling van gemeentelijke personeelsaangelegenheden de gemeen- tebesturen dienovereenkomstig zal adviseren. Wij stellen U dan ook voor hiertoe over te gaan door vaststelling van nevensgaande ontwerp-besluiten, genummerd lOOa en lOOb. Tevens bieden wij U hierbij ter vaststelling aan het ontwerp-besluit tot tweede wijziging der verordening regelende de bezoldiging der ambtenaren op jaarsalaris, waardoor de kortingen wegens het genot van vrije woning met ingang van 1 september a.s. zullen worden verhoogd met 10 (no. lOOc). Heemstede, 29 augustus 1962. Burgemeester en wethouders van Heemstede, E. J. van Lent l.b. De secretaris, A. van Wingerde.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1962 | | pagina 21