ir 100a f- 2e afd. 30 augustus 1962 LOONCOMPENSATIE IN VERBAND MET HUURVEKHOGING INGAANDE 1 SEPTEMBER 1962 De Raad der gemeente Heemstede; Geaen de circulaire van de Minister van Binnenlandse Zaken d d 23 wethouders A 622/U 25°9' alsmede het voorstel van burgemeester en BESLUIT: aln*et daarv°or in aanmerking komende gemeentepersoneel een com- pensatie voor de op 1 september 1962 ingegane huurverhoging toe te Sei960 dLT:an een verh0^^ van de raadsbeshiit van 28 apn 1960 no. 65 toegekende, tijdelijke maandelijkse c.q. wekeliikse oeslag op het salaris, een en ander overeenkomstig de regeling welke voor het rijkspersoneel hieromtrent is of zal worden getroffen; b' 7Plfd?e^!Ptt0erf State" Van Noord"Hoiiand mede te delen, dat een voor dp na,al' ZIJn gevoclen ook behoort te worden getroffen stand SeCretans' de ontvanger en de ambtenaren van de burgerlijke mSlnïan^lan6^ 7erkin^ met in&an& van 1 september 1962 dan wei ln&an& van de eerste dag van de salarisweek, waarin deze datum vait. Gedaan ter openbare raadsvergadering van 30 augustus 1962. secretaris, t\« De voorzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1962 | | pagina 22