lOOb 2e afd. 30 augustus 1962 ACHTSTE WIJZIGING KINDEKTOELAGEREGELING De Raad der gemeente Heemstede; Gezien de circulaire van de Minister van Binnenlandse Zaken d.d. 23 augustus 1962, no. A 622/ U2509, alsmede het voorstel van burgemeester en wethouders; BESLUIT: de Kindertoelageregeling, vastgesteld bij raadsbesluit van 29 juli 1954, no. 80 en laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 24 mei 1962, no. 70, zo- danig te wijzigen, dat artikel 5, eerste lid, wordt gelezen als volgt: 1. Boven de kindertoelage, toegekend ingevolge artikel 4, wordt een tijde- lijke kindertoeslag toegekend van 62,40 per jaar, 5,20 per maand of /1,20 per week voor het eerste kind; van 80,64 per jaar, /6,72 per maand of 1,55 per week voor het tweede en voor het derde kind; van 129,60 per jaar, 10,80 per maand of 2,49 per week voor het vierde en voor het vijfde kind en van 174,96 per jaar, 14,58 per maand of 3,36 per week voor het zesde en voor ieder volgend kind, waarvoor kindertoelage wordt genoten. Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 september 1962 dan wel met ingang van de eerste dag van de salarisweek, waarin deze datum valt. /V' Gedaan ter openbare raadsvergadering van 30 augustus 1962. De secretaris, p>e voorzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1962 | | pagina 23