lOOc 2e afd. 30 augustus 1962 TWEEDE WIJZIGING VEBOKDENING REGELENDE DE BEZOLDIGING DER AMBTENAREN OP JAARSALARIS De Raad der gemeente Heemstede; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders; BESLUIT: de Verordening regelende de bezoldiging der ambtenaren op jaarsalaris, vastgesteld bij raadsbesluit van 24 mei 1962, no. 68 en gewijzigd bij raads- besluit van 26 juli 1962, no. 85, zodanig te wijzigen, dat de in het eerste lid van artikel 22 genoemde bedragen achtereenvolgens worden gelezen: 587,40, f 615,48, f 475,44, f 587,40 en 645,72. Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 september 1962. Gedaan ter openbare raadsvergadering van 30 augustus 1962 'e secretaris, De voorzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1962 | | pagina 24