101 4e afd. 30 augustus 1962. le WIJZIGING VEKORDENING OP DE KEURINGSDIENST VAN SLACHTDIEREN, VLEES EN VLEESWAREN DER GEMEENTE HEEMSTEDE Aan de Raad, Op 1 januari van dit jaar is artikel 58 van het Vleeskeuringsbesluit, re- gelende het interlokale vervoer van vlees, in werking getreden. Het lokale vervoer van vlees wordt geregeld in de artikelen 21 en 22 van de gemeentelijke Verordening op de keuringsdienst van slaehtdieren, vlees en vleeswaren. In de praktijk wordt eehter veel hinder ondervonden van het feit, dat de voorschriften voor het lokale en voor het interlokale vervoer belangrijke verschillen vertonen. Naar ons door burgemeester en wethouders van Haarlem is medegedeeld heeft de veterinair inspecteur van de volksgezondheid het voornemen te bevorderen, dat de voorschriften van het lokale vervoer in overeenstem- ming worden gebracht met die voor het interlokale vervoer. Aangezien realisering van dit plan nog geruime tijd zal duren en het t°ch zeer wenselijk is, dat de voorschriften met elkaar in overeenstemming worden gebracht, zulks ter opheffing van de praktische bezwaren, die aan de huidige regeling kleven, stellen wij U, overeenkomstig het verzoek van burgemeester en wethouders van Haarlem, voor, de hierbij in concept ge- voegde wijzigingsverordening vast te stellen. De commissie van advies, als bedoeld in artikel 3 van de gemeenschap- pelijke regeling inzake de vleeskeuringsdienst c.a. kan zich met de voor- genomen wijziging verenigen. Heemstede, 22 augustus 1962. Burgemeester en wethouders van Heemstede, E. J. van Lent l.b. De secretaris, A. van Wingerde. De Raad der gemeente Heemstede; 1962162011 6611 V°°rStel van bur&emeester en wethouders d.d. 22 augustus BESLUIT: vast te stellen de navolgende verordening tot wijziging van de Verordening op de keuringsdienst van slachtdieren, vlees en vleeswaren der gemeente Heemstede: Artikel 1. Artikel 21 wordt ingetrokken en opnieuw vastgesteld als voigt: Behoudens het bepaalde in artikel 22 is het verboden binnen de ge- meente vlees te vervoeren, anders dan met inachtneming van de voor- schriften, vermeld in artikel 58 van het Vleeskeuringsbesluit. Artikel 2. jreedt in werking met ingang van de dag volgende op kging. Deze verordeninf die van haar afl edaan ter openbare raadsvergadering van 30 augustus 1962. De voorzitj^r, etaris,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1962 | | pagina 25