91 2e afd. 30 augustus 1962 LEERBOEKEN NICOLAAS BEETSSCHOOL De Raad der gemeente Heemstede; gezien de aanvraag d.d. 20 augustus 1962 van het bestuur der Vereni- ging Bijzondere Protestantse Scholen alhier, om medewerking krachtens artikel 72 der Lager-onderwijswet 1920 voor het aanschaffen van leer- boeken voor de Nicolaas Beetsschool; overwegende, dat de aanvraag, welke aan de wettelijke voorschriften voldoet, is ingediend wegens toeneming van het aantal leerlingen in het eerste en zesde leerjaar van genoemde school; dat bij inwilliging van het verzoek de normale eisen, aan het geven van lager onderwijs te stellen, niet zullen worden overschreden; gelet op de bepalingen der Lager-onderwijswet 1920 en op de uitvoe- ringsvoorschriften daarvan; BESLUIT: de aanvraag ipjre willigen. ■edaan ter openbare raadsvergadering van 30 augustus 1962. De voorzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1962 | | pagina 3